Інформаційний маркетинг та менеджмент

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.O.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна

Інформаційний маркетинг та менеджмент

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.O.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент кафедри САП, к.т.н., доцент. Фармага Ігор Вірославович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Теоретичні знання з питань управління інформаційною діяльністю. 2. Отримання практичних навичок з питань управління інформацією з точки зору її маркетингу та ціноутворення на основі положень інформаційного менеджменту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити. Інноваційні інформаційні технології. Проектування банків даних для комп'ютерних систем проектування. Кореквізити. Організація наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційний менеджмент: цілі і завдання, методи. Менеджмент і інформаційна інфраструктура організації. Основні стандарти в ІТ-сфері. Інформаційні системи та інфраструктури інформаційних технологій. Впровадження, експлуатація та аудит ІС. Організації і планування в системі інформаційного менеджменту Методи оцінки економічної ефективності ІТ-проектів в ІМ. Встановлення та настроювання інформаційної системи підприємства, визначення бізнеспроцесів. Визначення місткості ринку та його сегментів і прогнозування попиту; маркетингові дослідження товару.
Методи та критерії оцінювання: 1. Оцінювання звітів про виконання лабораторних робіт. Захід проводиться після відроблення та оформлення звітів з лабораторних робіт. 2. Екзаменаційний контроль. Захід проводиться у встановлений згідно із розкладом термін і передбачає діагностування знань теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань.
Рекомендована література: 1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерна техніка в менеджменті: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 354 с. 2. Інформаційні системи в економіці / За ред. В. С. Пономаренко. - К.: Академія, 2002. - 542 с. 3. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посібн. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 124 с. 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "Інтелект+"Інститут післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2002. - 228с. 5. Фармага І.В. Комп’ютерні системи менеджменту малого та середнього бізнесу: Конспект лекцій для студентів спеціальності «Інформаційні технології проектування». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 60с.

Інформаційний маркетинг та менеджмент

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.O.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Гайдучок О.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: засади електронного маркетингу як елемента цифрового бізнесу; комплекс електронного маркетингу як сукупність 4-х основних елементів: товар, ціна, канал розподілу і просування; основні аспекти ведення цифрового бізнесу; принципи, структуру і процес розроблення маркетингової інформаційної системи; інформаційні і комунікаційні технології збору, збереження та виведення даних, отриманих з різних джерел інформації для прийняття маркетингових рішень; ринки інформаційних ресурсів і особливості їх використання для вирішення завдань маркетингу; основи маркетингової діяльності на електронному ринку; уміти: проводити структуровані маркетингові дослідження; використовувати сучасні інформаційні технології у вирішенні завдань маркетингу; аналізувати, оцінювати і використовувати кількісні та якісні показники різних сегментів ринку, робити відповідні рекомендації, що сприятимуть прийняттю правильних маркетингових рішень в відповідних ситуаціях; приймати рішення за напрямками комплексного електронного маркетингу; застосовувати знання і розуміння отриманої інформації для розроблення та (чи) використання відповідних систем для збору даних для формування маркетингових знань, необхідних при прийнятті рішень; розробляти та впроваджувати відповідні інформаційні системи спостереження та (чи) контролю за ходом маркетингу на основі ефективного використання отриманої з різних джерел інформації, включаючи внутрішні і зовнішні дані; рекомендувати удосконалення інформаційних систем з метою виконання певних завдання у відповідний момент.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Системний аналіз Документування програмного забезпечення Командна робота та презентаційні навички Алгоритмізація та програмування ч.1 Алгоритмізація та програмування ч.2 Об’єктно-орієнтоване програмування Комп’ютерні системи та мережі Організація Баз Даних та Знань Операційні системи Веб-технології та Веб-дизайн Управління ІТ-Проектами
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення маркетингових інформаційних систем, методології їх проектування, а також ознайомлення студентів з сучасними інформаційними технологіями, що застосовуються менеджерами і маркетологами в своїй діяльності.
Методи та критерії оцінювання: лабораторні роботи - 40 письмова компонента - 50 усна компонента – 10
Рекомендована література: Вовк. О.Б., Гайдучок О.В. Інформаційний маркетинг та менеджмент: Методична праця: Електронний навчально-методичний комплекс is для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" [EЕлектронний ресурс]. - Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8432 James O'Brien. Management Information Systems, 10th ed. Publisher: C101 (2012). 2013. ISBN: 978-8131719497 Чмырь И.А. Інформаційний менеджмент і маркетинг. 2018. 105 стр. Бердышев, С. Н. Информационный маркетинг: практическое пособие / С. Н. Бердышев. – Москва: Дашков и К°, 2009. – 214 с. Божук, С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. – СПб.: Вектор, 2005. – 288 с. Информационный менеджмент. В 8 ч. Информационное обеспечение и Интернет маркетинг: учеб.-метод. комплекс / В.А. Вишняков, А.П. Ковалев, С.Г. Щербакова; Минский институт управления.–Мн.: Изд-во МИУ, 2006. – 392 с. Гринберг, Пол. CRM со скоростью света: привлечение и удержание клиентов в реальном времени через Интернет: перевод с английского / Пол Гринберг. – Санкт-Петербург. – Москва: Символ-Плюс, 2007. – 526 с. Пейн, Эдриан. Руководство по CRM: путь к совершенствованию менеджмента клиентов: [перевод с английского] / Эдриан Пейн. - Минск: Гревцов Паблишер, 2007. – 373 с.