Еволюційні обчислення для опрацювання мультимодальних даних

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Шаховська Н.Б
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність використовувати набуті знання в області застосування методів машинного навчання для створення комп’ютерних систем прийняття рішень. 2. Уміння застосовувати пакети програм для створення аналітичних систем на основі машинного навчання. 3. Здатність використовувати отриманні знання в області штучного інтелекту за допомогою еволюційних методів та алгоритмів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Машинне навчання
Короткий зміст навчальної програми: Поняття еволюційних обчислень. Багатокритеріальний еволюційний пошук з обмеженнями. Мультимодальні дані. Еволюційний синтез нейронних мереж
Методи та критерії оцінювання: лабораторні роботи - 50 екзамен - 50
Рекомендована література: 1. Кудін О.В. Моделювання систем та аналіз даних: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки «Програмна інженерія» / О.В. Кудін. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – 89 с. 2. Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Видавничо- поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 336 с. 3. Олдендерфер М. С. Факторный, дискриминантныи и кластерный анализ: Пер. с англ./Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др.; Под ред. И. С. Енюкова. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с: ил. 4. Довбиш А. С. Основи теорії розпізнавання образів : навч. посіб. : у 2 ч. / А. С. Довбиш, І. В. Шелехов. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – Ч. 1. – 109 с. 5. Барковский С.С. Многомерный анализ данных методами прикладной статистики: Учебное пособие / С.С. Барковский, В.М. Захаров, А.М. Лукашов, А.Р. Нурутдинова, С.В. Шалагин – Казань: Изд. КГТУ, 2010. – 126 с. Табл. 5 . Ил. 105. Библиогр.: 12 наим.