Методи проектування мультиагентних систем

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.03.O.59
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: к.т.н., асистент каф. САП Яворський Назарій Борисович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен: • сформувати знання та отримати практичні навички для використання мультиагентних систем та інтелектуальних агентів при вирішенні практичних задач; • отримати уяву про стан і перспективу розвитку агентних технологій та програмного забезпечення для проектування й розробки агентних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: • інтелектуальний аналіз даних, • методи та системи штучного інтелекту; - кореквізити: • автоматизація проектування інтелектуальних вбудованих систем, • методи нечіткої логіки та еволюційні алгоритми при автоматизованому проектуванні, • системи підтримки прийняття рішень в автоматизованому проектуванні
Короткий зміст навчальної програми: - методи проектування мультиагентних систем; - типи агентів в мультиагентній системі; - взаємодія агентів в мультиагентних системах; - основи взаєморозуміння та комунікації агентів у мультиагентних системах; - досягнення домовленостей між агентами в мультиагентних системах.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (45%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота, усне опитування; - підсумковий контроль (55%, екзамен): письмовий, задачі, усне опитування
Рекомендована література: - Wooldridge M. An Introduction to multiagent systems. 2-nd ed. / Wooldridge M. // West Sussex: Wiley & Sons Ltd. – 2009. – 484 p. - Bellifemine F.Developing Multi-Agent Systems with JADE / Bellifemine F., Caire G., Greenwood D. //West Sussex: Wiley & Sons Ltd. – 2007. –303 p. - Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2 – е зд.: Пер с англ. – М.: Вильямс. – 2006. – 1408 c.