Автоматизація проектування інтелектуальних вбудованих систем

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.03.E.60
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: професор Кособуцький Петро Сидорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти проектувати мікроелектромеханічні і наноелектромеханічні структури для вбудованих систем, створювати механічні і електричні проектні моделі одиничних МЕМС і мікро-і наносистем, пректувати та аналізувати в кодах Матлаб і Маткад, інтелектуальні структури
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: моделювання систем, чисельні методи, автоматизація проектування мікроелектронних систем, математичне моделювання в САПР, методи багатокритеріальної оптимізації
Короткий зміст навчальної програми: Моделі мікроелектромеханічних і наноелектромеханічних систем, механічні і електромагнітні вібраційні моделі, базові моделі інтелектуальних сенсорів і пристроїв, аналитичне моделюваня і проектування, фізичні моделі оптимізації
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%); письмові звіти до лабораторних робіт, усне опитування, контрольні роботи Підсумковий контроль (50%, екзамен); письмовий, усне опитування;
Рекомендована література: Кособуцький П. Лобур М., Каркульовський В. Мікро- і наноелектромеханічні системи: базові принципи проектування явищ, матеріалів та елементів. Львів: ЛП. 2017. 2.Кособуцький П.С.Фізичні основи статистичної оптимізації мікро- і наносистемної техніки. Львів: ЛП. 2016.