Системи автоматизації конструкторського проектування

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.O.47
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Корпильов Д.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета дисципліни „Системи автоматизації конструкторського проектування” – вивчення методології автоматизованого проектування конструкцій РЕЗ і ЕОЗ як в цілому, так і окремих конструктивних модулів, а також вивчення методів проектування і реалізації конструкторських САПР, отримання навиків конструювання модулів РЕЗ і ЕОЗ за допомогою систем автоматизованого конструкторського проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: - архітектуру конструкторських САПР РЕЗ і ЕОЗ; - методи і засоби формалізованого запису конструкторських модулів РЕЗ і ЕОЗ з врахуванням заданих і технологічних обмежень; - методи та засоби автоматизованого проектування конструкції РЕЗ і ЕОЗ; - методи і засоби автоматизованого аналізу і перевірки конструктивних вузлів; - місце та роль конструкторських САПР серед інших автоматизованих систем в інтегрованих САПР з наскрізним проектуванням РЕЗ і ЕОЗ; - основні напрямки та перспективи розвитку конструкторських САПР. Підготовлений фахівець повинен вміти: - розробляти формальні процедури для реалізації процесу конструкторського проектування (розрахунок елементів, компоновка РЕЗ і ЕОЗ, розміщення компонентів в множинному просторі, трасування з’єднань, верифікація результатів конструкторського проектування); - орієнтуватись у можливостях застосування існуючих програмних засобів конструкторського проектування.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (50%): поточні звіти з лабораторних робіт і контрольні роботи, реферати і усне опитування ; підсумковий контроль (50%, екзамен): виконання тестових завдань.
Рекомендована література: 1. Петренко А.И. и др. Автоматизация конструирования больших интегральных микросхем. К. – Высш. шк. – 1983. – 312с. 2. Теория и методы автоматизации проектирования вычислительных систем. /Под ред. М. Брейера. – Мир. М. – 1977. – 312с. 3. Автоматизация проектирования БИС. /Под ред. Г.Г.Казенова. – М. – Выщ. шк. – 1990. в 6 кн. 4. Норенков И.П., Маничев В.Б. Системы автоматизированого проектирования электронной и вычислительной апаратури. – М. – Высш. шк. – 1983. 272с. 5. Б.К. Лебедев. Методы поисковой адаптации в задачах автоматизированого проектирования СБИС. – Таганрог, ТРТИ, 2000, 192с. 6. Р.А. Мельник. Алгоритми ієрархічного моделювання площинної та просторової топології НВІС. –Львів: «Львівська політехніка».1999.- 140 с. 7. Література до практичних (семінарських) занять. 8. Курейчик В.М. Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования с применением САПР. – М. – Радио и связь. – 1990. – 352с. 9. Деньдобренко Б.Н., Малика А.С. Автоматизация конструирования РЭА. – М.– Высш. шк. – 1980. – 384с. 10. Морозов. К.К. и др. Автоматизированное проектирование конструкций радиоелектронной апаратуры. – М. – Радио и связь. – 1983. 11. Селютин В.А. Машинное конструирование электронных устройств. – М. – Сов. радио – 1977. – 384с. 12. Гліненко Л.К., Смердов А.А. Технологія інженерного проектування. – Львів. – НУ»ЛП» - 2004.- 388с. 13. Література до лабораторних занять. 14. Маров М. Эффективная работа: 3dmax 4. – СПб.: Питер, 2002. – 864с. 15. Разевиг В.Д. Система проектирования. OrCAD 9.2.-М.: Солон –Р, 2003, 528с.