Системи підтримки прийняття рішень в автоматизованому проектуванні

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.03.E.62
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Корпильов Д.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: - загальні аспекти прийняття рішень; - бінарні відношення та механізми прийняття рішень; - метризовані відношення й експертні оцінювання; - концепцію корисності та раціональний вибір, стратегічні та статистичні ігри. - методологічні основи прийняття рішення; - основні класи задач теорії прийняття рішення; - аксіоматику раціонального прийняття рішення; - основні методи теорії прийняття рішень; - психологічні аспекти поведінки людини при прийнятті рішення. Підготовлений фахівець повинен вміти використовувати моделі та методи: - прийняття рішень за умов багатокритерійності і в умовах нечіткої інформації, невизначеності та ризику; - багатоособового прийняття рішень. - застосовувати сучасну методологією і математичний апарат теорії прийняття рішення для вироблення оптимальних (раціональних) технічних і управлінських рішень; - складати статистичні і детерміновані математичні моделі, що застосовуються в теорії прийняття рішення; проводити оцінювання ступеню ризику і ефективності прийнятого рішення; - проводити оцінювання ступеню ризику і ефективності прийнятого рішення; - проводити дослідження моделей і методів теорії прийняття рішення на ПЕОМ з метою отримання оптимальних (раціональних) рішень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Метою навчальної дисципліни - є одержання студентами необхідних знань з теорії прийняття рішень; ознайомлення з особливостями практичного використання методів та моделей прийняття рішень; надання теоретичних знань та практичних вмінь прийняття ефективних рішень в різних галузях інформаційних технологій; формування сучасного математичного апарату прийняття рішень в складних системах; набуття студентами необхідних знань та практичних навичок у розробці моделей для розв’язання задач прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику; розкриття теоретичних основ закономірностей прийняття рішень, методів і моделей пошуку оптимальних (раціональних) рішень; набуття навичок практичної реалізації задач підтримки прийняття рішень у професійній діяльності
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (50%): поточні звіти з лабораторних робіт і контрольні роботи, реферати і усне опитування ; підсумковий контроль (50%, екзамен): виконання тестових завдань.
Рекомендована література: 1. А.В.Катренко, В.В.Пасічник. Прийняття рішень: теорія та практика: Підручник.- Львів: «Новий світ – 2000», 2013.- 447 с. Л.К. Гліненко, А.А. Смердов. Технологія інженерного проектування. НУ „ЛП”, Львів: 2004. -388 с. М.М. Глибовець. Основи комп’ютерних алгоритмів. Вид. дім «КМ Академія». – К.:2007,– 572 с. І.Б. Гевко. Методи прийняття управлінських рішень. Кондор, К.: 2011.- 187с. Т. Кормен и др. Алгоритмы: построение и анализ.-М.:МЦНПО, 2002.960 с. Література до лабораторних занять. С.В. Ржевський, В,М, Александрова. Дослідження операцій - К.: Академвидав, 2006.-560с. Джордж Ф. Люгер. Искусственный интеллект – К.: «Вильямс», 2003. – 864 с. О.М. Верес. Технології підтримання прийняття рішень – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2010.- 252с. А.В. Журахівський та ін. Основи технічної творчості та наукових досліджень – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2012.- 380 с. А.Д. Бутко, О.О. Заремба. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті – К.: КНЕУ, 2010.- 323с. 12. В.М. Томашевський. Моделювання систем – К.: Видавнича група BHV, 2005, 352с.