Візуалізація даних

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.04.E.73
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Бойко Наталія Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Обирати режим візуалізації даних. 2. Застосовувати схему (фреймворк) візуалізації даних. 3. Враховувати особливості людського сприйняття інформації при візуалізації. 4. Аналізувати дані. 5. Ставити у відповідність абстрактним даним візуальні атрибути. 6. Обирати методи візуалізації даних. 7. Враховувати принципи інформаційного дизайну при візуалізації даних. 8. Візуалізувати дані за допомогою спеціалізованих інструментів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Інтелектуальний аналіз даних Методи та засоби інтеграції даних Теорія прийняття рішень кореквізити: Управління процесами виконання проекту Інженерія проектування програмних систем Методи та засоби інженерії даних та знань
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна Візуалізація даних є складовою циклу професійної підготовки фахівців другого освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Пропонований навчальний курс забезпечить студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей систем штучного інтелекту, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, виконання практичних завдань, усне опитування; - підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування (50%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Савченко, Д. В. Основи обробки та візуалізації фізичних даних в програмному середовищі OriginPro 8. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія / Д. В. Савченко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 111 с. 2. Інфографіка: навчальний посібник / упорядник Гудіма О. В. – Чернівці, Чернівецький національний університет, 2017. – 107 с . 3. Горват А.А., Молнар О.О., Мінькович В.В. Обробка, візуалізація та аналіз експериментальних даних з використанням пакету Origin: Навчальний посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ “ Говерла”, 2020. – 64 с. 4. Ашанін В.С., Пасько В.В. Обробка та візуалізація даних наукових досліджень. Навчальний посібник. Частина 1. Харків : ХДАФК, 2020, 132 с. 5. Chen C. Handbook of Data VisualizaOon / C. Chen, W. Hardle, A. Unwin. – Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. – 936 с. 6. Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1: навчальний посібник / Р. Н. Квєтний, І. В. Богач, О. Р. Бойко, О. Ю. Софина, О.М. Шушура; за заг. ред. Р.Н. Квєтного. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 193 с. 7. Квєтний Р. Н. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах розпізнавання та класифікації / Р. Н. Квєтний, О. Ю. Софина. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 119 с. 8. Любчак, В.О. Методи та алгоритми обчислень [Текст] : навч. посіб. / В.О. Любчак, Л.Д. Назаренко. – Суми : СумДУ, 2008. – 313 с. 9. Матвійчук Я.М. Методи та алгоритми обчислень на ЕОМ : навч. посібник / Я.М. Матвійчук. – Львів: Ліга-Прес, 2008. – 84 с. 10. Фельдман Л. П. Чисельні методи в інформатиці : підручник / Л. П. Фельдман, М. З. Згуровського, Л. П. Фельдман, А. І. Петренко, О. А. Дмитрієва. – К.: Вид. група BHV, 2006. – 480 с.