Автоматизовані системи інженерного моделювання та розрахунку

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.E.48
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: доцент каф. САП, к.т.н. Колесник Костянтин Костянтинович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати структуру, задачі, які вирішують АСТПВ і вимоги до систем технологічної підготовки виробництва ; -уміти на основі аналізу виробу на технологічність, правильно вибирати послідовність технологічних операцій з метою ефективного використання існуючих і створення нових технологічних процесів його виготовлення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем. кореквізити: системи автоматизації конструкторського проектування.
Короткий зміст навчальної програми: задачі та об’єкти автоматизації технологічної підготовки виробництва, принципи розробки АСТПВ, технічні засоби і математичне забезпечення АСТПВ, математичні моделі деталей при АСТРВ, використання типових рішень при синтезі технологічних маршрутів, проектування технологій виробів, взаємозв’язок конструкторського і технологічного проектування
Методи та критерії оцінювання: -виконання курсової роботи (100%)
Рекомендована література: -В.М.Курейчик . Математическое обеспечение конструктивного и технологического проектирования с применением САПР.-М.:Радио и связь 1990.-352с. -Автоматизация проектирования технологических процессов в машиностроении / Под ред.Капустина / -М.:Машиностроение; Берлин: Техник, 1985 -304с.