Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем проектування

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.M.20
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Корпильов Д.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою вивчення дисципліни «Лінгвістічне забезпечення комп'ютерних систем проектування» є ознайомлення студентів зі змістом теорії формальних мов, з основними принципами, методами і алгоритмами синтаксичного аналізу формальних мов (в тому числі мов програмування), а також з автоматами - абстракціями розпізнавачів і перетворювачів мов. Дисципліна «Лінгвістічне забезпечення комп'ютерних систем проектування» використовує навчальний матеріал дисциплін «Дискретна математика і математична логіка», «Програмування».
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Основними завданнями дисципліни «Лінгвістічне забезпечення комп'ютерних систем проектування» є: засвоєння студентами понять, пов'язаних з формальними мовами, їх розпізнаванням і обробкою; розвиток теоретичних і практичних навичок в роботі з формальними мовами; розуміння можливостей і обмежень роботи з формальними мовами.
Методи та критерії оцінювання: Залік диференційований
Рекомендована література: 1. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. В 2-х томах. Том 1. М.: Мир, 1978. –616с. 2. Ахо А., Моника С. Лам М., Рави Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий. – Вильямс, 2003. – 768 с. 3. Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин /Пер.с англ. –М.: Мир, 1975. 4. Донован Дж. Системное программирование /Пер.с англ. –М.: Мир, 1975. –540с. 5. Ин Ц., Соломон Д. Использование Турбо-пролога. –М.: Мир, 1993. 6. Керниган Б.В., Пайк Р. UNIX – универсальная среда программирования /Пер.с англ. Березко, Иващенко. Под ред. М.И.Белякова –М.: Финансы и статистика, 1992. –304 с. 7. Марселлус Д. Программирование экспертных систем на Турбо-прологе. –М.: Финансы и статистика, 1994, –254с. 8. Хантер Р. Проектирование и конструирование компиляторов. –М.: Финансы и статистика, 1984.