Наукові дослідження та семінари

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.O.23
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Наукові дослідження та семінари

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.O.24
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Наукові дослідження та семінари

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.O.25
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Бойко Н.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: а) знати: • історію та методологію наукових досліджень; • закони і форми пізнання; • особливості екологічних об’єктів та принципи збору інформації; • змістовну постановку задачі комп’ютерного моделювання; • принципи побудови моделей екологічних процесів; • методи обробки та аналізу даних; • методичні основи математичного прогнозування; • критерії оцінювання адекватності моделей. б) вміти: • організовувати теоретичні та експериментальні дослідження; • володіти методами досліджень та обробки і представлення даних; • вміти виділяти основні та другорядні показники екологічної інформації; • організовувати науково-дослідну роботу; • впроваджувати результати досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: машинне навчання
Короткий зміст навчальної програми: Закони і форми пізнання. Системний підхід. Виникнення проблеми. Концепція та методи досліджень. Дослідження відношень та причинних зв’язків. Класифікація наукових понять. Помилка дослідника в процесі пізнання. Поняття методології досліджень та представлення закономірностей. Системність у науковому пізнанні. Ознаки і принципи визначення системи. Класифікація систем. Методологічні основи системного дослідження. Основи математичної теорії систем. Системний підхід та системний аналіз. Наукові дослідження. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут. Методологія науки. Наукознавство. Особливості наукової творчості, деякі закономірності і тенденції розвитку науки. Методологія наукових досліджень. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження. Методологія експериментальних досліджень. Методологія теоретичних досліджень. Принципи збору інформації. Основні характеристики комп’ютерних мереж та каналів передачі даних. Особливості протоколів передачі даних. Державні та міжнародні стандарти передачі даних. Особливості баз та сховищ даних. Поняття статистичного спостереження. Розрахунок обсягу вибіркової сукупності. Вимоги до системи статистичних спостережень. Методи проведення наукових досліджень. Організація науково-дослідної роботи. Порівняння і вимірювання. Індукція і дедукція. Аналіз і синтез. Наукові ідеї та гіпотези. Абстракція і узагальнення. Аналогія та метафора. Подібність. Степеневі комплекси. Масштаби та масштабні рівняння. Відповідність. Критерії подібності. Поняття точності та наближені обчислення. Основні етапи і послідовність виконання науково-дослідних робіт. Обмін отриманими результатами. Методи обробки та аналізу даних Описова статистика. Емпірична функція розподілу. Статистична перевірка гіпотез. Виявлення аномальних спостережень та пропусків. Побудова та аналіз часових рядів. Метод найменших квадратів. Спеціальні методи обробки даних. Дисперсійний, кореляційний та кластерний аналіз. Факторний аналіз. Методи згладжування даних. Спектральний аналіз. Приведення та нормування даних. Методичні основи математичного моделювання. Реальний об’єкт і модель. Види і класифікація моделей. Критерії адекватності моделей. Комп’ютерне моделювання. Програмні засоби моделювання. Моделювання випадкових величин і процесів. Неперервні, дискретні та неперервно-дискретні моделі. Імітаційне моделювання. Принципи побудови імітацій1них моделей. Елементи теорії та апроксимації розподілів. Технологія моделювання. Типові імітаційні моделі. Оформлення та представлення результатів досліджень. Оформлення у вигляді звіту, доповіді, статті. Вимоги до наукового рукопису. Загальний план викладу результатів наукової роботи: назва, зміст, передмова, вступ, огляд літератури, виклад основного матеріалу, обговорення, висновки, додатки. Усне представлення результатів наукової роботи. Підготовка доповіді. Презентація та ілюстративні матеріали. Впровадження результатів досліджень. Дослідно-промислове і серійне впровадження. Етапи впровадження науково-дослідних робіт. Ефективність та критерії оцінки наукової роботи. Поняття про річний економічний ефект. Оцінка ефективності роботи науковця та наукового колективу.
Методи та критерії оцінювання: 50- лабораторні робот 50 -екзамен
Рекомендована література: 1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посібн. / Габріелла Олександрівна Бірта, Юрій Георгійович Бургу. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с. 2. Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. пос. / В.Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с. 3. ГончаренкоС. У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям / Семен Устимович Гончаренко. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с. 4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с. 5. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб./ Олександр Володимирович Колесніков. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. 6. Крушельницька О.В. Метологія і організація наукових досліджень / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с. 7. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 8. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. – К. : [б.в.], 2003. – 116 с. 9. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології : кваліфікаційні та дипломні роботи [навчальний посібник] / Леонід Прокопович Сергієнко. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 240 с.