Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.01.O.40
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.O.52
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент кафедри САП, к.т.н., доцент. Фармага Ігор Вірославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Поглиблення, доповнення та закріплення знань студентів, які вони отримали в процесі вивчення протягом попередніх років завдяки комплексу дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки студентів. Оволодіння сучасними технологіями, опрацювання інформації та застосування їх на практиці. Підготовка до виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Обґрунтування теми магістерської кваліфікаційної роботи, розроблення вимог, функціональної, структурної та/або інфологічної схем системи, опис вхідних даних для системи та вимог до результатів, опис контрольних прикладів та засобів тестування для підтвердження працездатності системи за тематикою. Підготовка студентів до вивчення спеціальних дисциплін наступного рівного вищої освіти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Всі дисципліни.
Короткий зміст навчальної програми: - початкове ознайомлення студентом з засобами опрацювання даних на належному рівні у відповідності до індивідуального завдання, у відповідності до тематики магістерської кваліфікаційної роботи; - пошук та опрацювання літературних джерел, в тому числі на Інтернет-ресурсах, та її аналіз на предмет відповідності поставленим завданням; - програмна реалізація (створення програмних додатків) індивідуальних завдань; - інформаційно-презентаційне представлення опрацьованого матеріалу та отриманих результатів виконання індивідуального завдання (створення презентацій та оформлення документації на програмні продукти за відповідними стандартами та нормативами); - оформлення отриманих знань та досвіду і вигляді звітів.
Методи та критерії оцінювання: Письмовий звіт та захист звіту.
Рекомендована література: 1. Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти № 351 (v0351281-94) від 20.12.94) Про затвердження «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» / http://zakon.rada.gov.ua › z0035-93. 2. ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклали: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. – 20 с. 3. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 22.11.2017 р. № 265-10 / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 133 – 147.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.03.O.64
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент кафедри САП, к.т.н., доцент. Фармага Ігор Вірославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Поглиблення, доповнення та закріплення знань студентів, які вони отримали в процесі вивчення протягом попередніх років завдяки комплексу дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки студентів. Оволодіння сучасними технологіями, опрацювання інформації та застосування їх на практиці. Підготовка до виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Обґрунтування теми магістерської кваліфікаційної роботи, розроблення вимог, функціональної, структурної та/або інфологічної схем системи, опис вхідних даних для системи та вимог до результатів, опис контрольних прикладів та засобів тестування для підтвердження працездатності системи за тематикою. Підготовка студентів до вивчення спеціальних дисциплін наступного рівного вищої освіти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Всі дисципліни.
Короткий зміст навчальної програми: - початкове ознайомлення студентом з засобами опрацювання даних на належному рівні у відповідності до індивідуального завдання, у відповідності до тематики магістерської кваліфікаційної роботи; - пошук та опрацювання літературних джерел, в тому числі на Інтернет-ресурсах, та її аналіз на предмет відповідності поставленим завданням; - програмна реалізація (створення програмних додатків) індивідуальних завдань; - інформаційно-презентаційне представлення опрацьованого матеріалу та отриманих результатів виконання індивідуального завдання (створення презентацій та оформлення документації на програмні продукти за відповідними стандартами та нормативами); - оформлення отриманих знань та досвіду і вигляді звітів.
Методи та критерії оцінювання: Письмовий звіт та захист звіту.
Рекомендована література: 1. Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти № 351 (v0351281-94) від 20.12.94) Про затвердження «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» / http://zakon.rada.gov.ua › z0035-93. 2. ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклали: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. – 20 с. 3. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 22.11.2017 р. № 265-10 / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 133 – 147.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.04.O.76
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Вовк О.Б.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студент повинен: мати: • знання наукових підходів щодо предметної області; • знання з системного аналізу; • знання та розуміння методологій проектування та розробки інформаційних систем; • знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі інформаційних технологій; вміти: • проводити наукове дослідження ; • уміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; • ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; • уміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; • ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, представляючи результати роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Системний аналіз Документування програмного забезпечення Командна робота та презентаційні навички Алгоритмізація та програмування ч.1 Алгоритмізація та програмування ч.2 Об’єктно-орієнтоване програмування Комп’ютерні системи та мережі Організація Баз Даних та Знань Операційні системи Веб-технології та Веб-дизайн Управління ІТ-Проектами Інформаційний менеджмент і маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Закріплення знань і навиків, отриманих при вивченні дисциплін на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Методи та критерії оцінювання: 1. Засвоєння методики організації практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи. 2. Самостійне виконання завдань під фаховим керівництвом. 3. Формування звіту за результатами виконання практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи. 4. Оцінювання результатів виконання практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Рекомендована література: 1. Буров Є.В. Концептуальне моделювання інтелектуальних інформаційних систем: Монографія. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки. 2012. 2. Катренко А.В., Пасічник В.В., Прийняття рішень: Теорія та практика: – Підручник. –Львів: «Новий Світ- 2000», 2013. 3. Катренко А.В. Системний аналіз: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ- 2000», 2009. 4. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet: Перевод с англ..- Москва.: Изд.Дом «Вильямс» 2005. 5. Пайлон Д., Питмен Н. UML2 для программистов: Перев. с англ. – СПб.: Питер, 2012.