Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.01.O.43
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.O.55
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.03.O.67
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.04.O.79
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: екзаменаційна комісія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Магістерська кваліфікаційна робота та ілюстративний матеріал оформляється в одному примірнику згідно вимог, що викладені у методичних вказівках. Після захисту примірник бакалаврської кваліфікаційної роботи разом з ілюстративним матеріалом передається для зберігання в науково-технічну бібліотеку Національного університету "Львівська політехніка". Для захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи до екзаменаційної комісії (ЕК) студент повинен подати: • первинний примірник бакалаврської кваліфікаційної роботи з підписами автора, керівника і консультантів; • відгук керівника про роботу над бакалаврською кваліфікаційною роботою; • відгук рецензента; • залікова книжка з підписом декана; • ілюстративний матеріал до бакалаврської кваліфікаційної роботи (презентація, плакати, креслення, макети).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • практика за темою кваліфікаційної роботи; • виконання кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська наукова робота повинна містити: титульний аркуш; · завдання; · зміст; · перелік умовних позначень; · вступ; · основну частину; · розділ по економічній частині; · висновки; · резюме; · список використаних джерел; · додатки, роздруки власноручно створених і відлагоджених програм. Обсяг бакалаврської кваліфікаційної роботи становить 60-70 сторінок машинопису, але не більше 100 сторінок без врахування додатків.
Методи та критерії оцінювання: При оцінюванні кваліфікаційної роботи беруться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувача вищої освіти, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи відбувається в порядку: виставлення оцінки за шкалою ЄКТС та переведення виставленої оцінки в національну та 100-бальну шкалу ( за середнім інтервальним значенням)
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності – 8.050101 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» / Укл. Дорошенко А.В., Скорохода О.В. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.-20 с. 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаціної комісії Національного університету «Львівська політехніка» / В.А.Павлиш, О.Р.Давидчак, А.Г.Загородній, О.Ю.Лозинський, Л.М.Пилипенко, В.М.Свірідов, Д.В.Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 36 с.