Штучний інтелект в ігрових застосуваннях

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.04.O.069
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Шаховська Н.Б.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. 2) Здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування інформаційних систем будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування об'єктами різної фізичної природи. 3) Здатність аналізувати та оцінювати коло завдань, які сприяють подальшому розвитку ефективного використання інформаційних ресурсів систем прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Організація баз даних та знань Теорія розподілених систем а обчислень
Короткий зміст навчальної програми: Реляційні оператори. Реляційна алгебра. Функціональні залежності. Покриття функціональних залежностей. Багатозначні залежності, залежності з’єднання та нормальні форми. Кортежні змінні і правильно побудовані формули. Невизначені значення, неоднорідна інформація і семантика баз даних. Деякі властивості схем баз даних, існування програми повної редукції. Синтаксичні умови на схеми баз даних, ациклічні гіперграфи, дерева з’єднань, властивість квазістягуваності перетинів, еквівалентність умов. Бази знань. Онтології. Оператори трансформації NoSQL бази даних Метрики якості даних
Методи та критерії оцінювання: 50 - лабораторні 50 - екзамен
Рекомендована література: 1. Д.Мейер Теория реляционных баз данных: Пер. с англ. — М.: Мир, 1987. — 608 с., ил. 2. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: Навчальний посібник. — Львів: «Магнолія 2006», 2008. — 456 с. 3. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных, 8-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 1328 с.: ил. — Парал. тит. англ. 4. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань. / В. В. Пасичник, В. А. Резніченко. — К.: Видавнича група BHV, 2006. — 384 с. 5. Ульман Дж. Основы систем баз данных. Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 334 с.