Технології підтримки процесів прийняття рішень

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.O.005
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доц. Верес Олег Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати математичні моделі та методи прийняття рішень; • опанувати практичні методи прийняття рішень для предметних областей різної складності; • уміти здійснити змістовну постановку задачі прийняття рішень; • вміти побудувати її формальну математичну модель.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Дискретна математика, • Основи системного аналізу, • Методи оптимізації та дослідження операцій.
Короткий зміст навчальної програми: модуля: Загальні аспекти прийняття рішень. Бінарні відношення у прийнятті рішень. Моделі та методи прийняття рішень за умов багатокритерійності. Моделі прийняття рішень, що ґрунтуються на понятті корисності. Моделі та методи прийняття рішень в умовах нечіткої інформації. Моделі та методи багатоособового прийняття рішень. Психологічні аспекти прийняття рішень.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1) Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. — К. : Видавнича група BHV, 2009. — 448 с. : ил. 2) Катренко А. В. Дослідження операцій : підручник з грифом МОН / Катренко А. В. — Львів : «Магнолія-2006», 2007. — 480 с.. 3) Верес О. М. Технології підтримання прийняття рішень: Навч. посібник / за заг. ред. В.В.Пасічника. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 252 с. — (Серія «Консолідована інформація», вип.3). 4) Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях : замещения и предпочтения / Р. Л. Кини, Х. Райфа. — М. : Радио и связь, 1981. — 560 с.