Розподілені інформаційні системи

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.O.004
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Тарасов Д.О. к.т.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження моделей об’єктів і процесів інформатизації. • знати методи розкриття невизначеностей в задачах системного аналізу, уміти розкривати ситуаційні невизначеності, та невизначеності в задачах взаємодії, протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при розкритті концептуальної невизначеності тощо. • знати та уміти застосовувати міри ризику, їх оцінювати та використовувати при аналізі багатофакторних ризиків виникнення аварій і катастроф. • вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи. • здатність робити пошук інформації в спеціалізований літературі в галузі системного аналізу, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, on-line ресурси • уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та англійською і, додатково, іншими мовами (німецькою, італійською, французькою, іспанською). • здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. • здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. • здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Практика за тематикою магістерської кваліфікаційної роботи інформації
Короткий зміст навчальної програми: Знання отримані в процесі вивчення даної дисципліни базуються як на ключових характеристиках та архітектурі сучасних інформаційних систем, так і на сучасних методах та інструментах управління комп’ютерними мережами, основних елементах архітектури операційних систем.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль: захист лабораторних робіт – 30 балів семестровий контроль: письмово-усна форма 70 балів
Рекомендована література: 1. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 291 с. 2.Бобало Ю. Я., Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Стратегічна безпека системи "об'єкт - інформаційна технологія": монографія / Ю. Я. Бобало, В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 258с. 3. Дудикевич В. Б., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Основи інформаційної безпеки: навчальний посібник / Дудикевич Валерій Богданович, Хорошко Володимир Олексійович, Яремчук Юрій Євгенович; Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний техніний університет Вінниця: ВНТУ, 2018. — 315 с. 4. Демида Б.А. Основи адміністрування LAN у середовищі MS Windows : навч. посіб. / Б.А. Демида, К.М. Обельовська, В.С. Яковина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 488 с. 5. Яковина В.С., Федасюк Д.В. Основи безпеки комп’ютерних мереж: Навчальний посібник / За ред. Д.В. Федасюка. – Львів: НВФ "Українські технології", 2008. – 396 с. 6. Ромашко С. М. Інформаційні технології в державному управлінні Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007