Інформаційний маркетинг та менеджмент

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Шілінг А.Ю., к.т.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати та уміти застосовувати методологію сценарного аналізу в задачах інформаційного менеджменті та маркетингу • знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження моделей об’єктів і процесів інформатизації в управлінні. • застосовувати різноманітні методи, зокрема сучасні інформаційні технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. • вміти використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання відповідних ресурсів і систем при аналізі конкурентоспроможності установи
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системний аналіз Технології підтримки процесів прийняття рішень Аналіз бізнес-проєктів
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційний менеджмент: цілі, завдання та методи. Менеджмент і інформаційна інфраструктура організації. ITIL-бібліотека та стандарти. Інформаційні системи та інформаційні технології в менеджменті. Організації та планування в системі інформаційного менеджменту. Впровадження та аудит інформаційних систем.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерна техніка в менеджменті: Навч. посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 354 с. 2. Жежнич П. І. Технології інформаційного менеджменту : навч. посіб. Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. 260 с. 3. Знахур С. В. Інформаційний менеджмент та маркетинг : конспект лекцій. Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. 132 с. 4. Палеха Ю.І., Горбань Ю.І. Інформаційний бізнес : підручник. К.: Вид-во Ліра-К. 2015. 492 с. 5. Палеха Ю.І., Палеха О.Ю. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. К. : Вид-во Ліра-К: 2013. 478 с. 6. Пістунов І.М., Борщ Т.В. Інформаційний менеджмент: Матеріали метод. забезп. дисципліни Д.: Національний гірничий університет, 2007. 87 с.