Електронна демократія

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: доцент Сєров Юрій Олегович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання архітектури та складових частин систем е-урядування; • Знання видів інформаційних систем е-урядування, систем групової роботи з електронними документами; • Уміння працювати з системами електронного урядування; • Уміння керувати інформаційними потоками у системах електронного урядування та електронного документообігу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Практика за тематикою магістерської кваліфікаційної роботи інформації
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття е-урядування. Електронне урядування як елемент інформаційного суспільства. Міжнародний досвід впровадження електронного урядування. Нормативна база регулювання системи електронного урядування. Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства. Схеми електронної взаємодії між державою і суспільством. Сектор відносин «Уряд-Громадянин» (G2C). Сектор відносин «Уряд-Бізнес» (G2B). Основні вимоги до створення та функціонування порталів органів державної влади. Проблеми впровадження електронного урядування. Інформаційна безпека у системі електронного урядування. Основні принципи забезпечення інформаційної безпеки.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (100%)
Рекомендована література: 1. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 1: Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії / [В.Я. Малиновський, Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 70 с. 2. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 2: Електронне урядування: основи та стратегії реалізації / [А.І. Семенченко, А.О. Серенок]. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 72 с. 3. Клімушин, П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві : [монографія] / П. С. Клімушин, А. О. Серенок; Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. управління. — Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. — 312 с 4. Клименко, І. В. (2009). Основні підходи до визначення понять електронний уряд та електронне урядування. Економіка та держава, (6), 93-96. 5. Е-урядування та Е-демократія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://onat.edu.ua/project/e-urjaduvannja-ta-e-demokratija/?fbclid=IwAR1PQgVB3yQRsIIDJLeMTIvFlxg3P55s10A1SlzqybgSlNo7yNayRlbbK8I