Технології проектування систем бізнес-логіки

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.т.н, професор, Литвин Василь Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • основи проектування систем бізнес-логіки, • процес розроблення та управління розробленням програмного забезпечення, • тестування програмних систем
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технології управління ІТ-проектами Управління процесами виконання проекту
Короткий зміст навчальної програми: Технології проектування програмних систем. Управління процесом розроблення систем бізнес-логіки. Мови моделювання програмних систем.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма.
Рекомендована література: • Литвин В.В. Проектування інформаційних систем / В.В.Литвин, Н.Б.Шаховська // навчальний посібник з грифом МОНУ. – Львів: «Магнолія-2006», 2011. – 380 с. • Кальянов Г.Н. Case - технологии. Консалтинг при автоматизации бизнес-процессов. - 15.е изд. М.: Горячая линия – Телеком, 2002. - 320 с. • Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ / Гради Буч. – М.: Бином, 1998. – 560с.