Організація наукових досліджень

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.н.с.к., с.н.с. Кунанець Наталія Едуардівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: студент повинен знати • історію та методологію наукових досліджень; • методи дослідження явищ, об’єктів та принципи збору інформації; • методи обробки і аналізу даних та принципи побудови математичних моделей; • критерії оцінювання адекватності моделей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інноваційні інформаційні технології
Короткий зміст навчальної програми: Організація досліджень, обробка даних, використання спеціалізованого програмного забезпечення, побудова та інтерпретація моделей.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): контрольні роботи, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзаменаційний контроль): тестування (40%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: • Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление / Кузнецов И. Н.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2006. — 460 с. • Нинбург Е. А. Технология научного исследования. Методические рекомендации / Нинбург Е. А. – М., 2006. – 28 с. • Страусе А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / Страусе А., Корбин Дж.; пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 256 с. • Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А.; под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001. — 113 с. • Шотин А.Б. Автоматизированная система научных исследований для системы управления аппаратами периодического действия / Шотин А.Б., Зубов Д.В. // Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности".-Режим доступу: http://ipb.mos.ru/ttb • Информационная система поддержки научных исследований в области теории структурной сложности и ее применение / Матвейкин В.Г. и др. // Информатизация образования и науки .-2009.- №4/ • Сабитов Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Сабитов Р.А. ; Челяб. гос. ун-т. -Челябинск, 2002. 138 с.