Методи і засоби документування інформації

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: к.т.н., доцент Голощук Р.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати поняття інформаційного ресурсу та теорії інформації, основи документування інформації, моделі та методи документування та області їх застосування; розуміти й розв’язувати проблеми та задачі документування інформації; проводити дослідження в галузі документування інформації; застосовувати методи і засоби документування інформації в практичних ситуаціях конкурентної розвідки та консолідації інформації;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Практика за тематикою магістерської кваліфікаційної роботи інформації
Короткий зміст навчальної програми: Поняття інформації та інформаційного документування. Електронний документообіг. Структура технологій документування інформації. Інформаційне моделювання. Основні моделі документування та області їх застосування. Документування інформації за допомогою CASE-засобів. . Концепція електронного офісу.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Жежнич П.І. Технології інформаційного менеджменту: навч. посіб. / П.І. Жежнич. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівcька політехніка”, 2010. – 272 с. – (Серія “Консолідована інформація”). 2. Кісь Я.П. Методи документування консолідованої інформації: навч. посібник / Я. П. Кісь, Р. О. Голощук; за заг. ред. В.В. Пасічника. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівcької політехніки, 2014. – 240 с. – (Серія «Консолідована інформація», вип. 5).