Мовні технології документаційного забезпечення

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: доцент кафедри СКІД, к.т.н., доцент Федушко Соломія Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог. • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. • Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення професійної діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа. • Здатність здійснювати інформаційний моніторинг. • Використовувати прикладні соціокомунікаційні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва. • Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги. • Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи. • Уміння спілкуватись, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). • Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Практика за тематикою магістерської кваліфікаційної роботи інформації
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна висвітлює питання мовного забезпечення роботи з документами, роботу з автоматизованими системами комп’ютерного переклад тексту документів ( зокрема, за допомогою сервісів Lingvo Live та Abbyy Lingvo, Google Translate, комп'ютерного перекладача Pragma, та інші), автоматизованими системи опрацювання тексту у документах, з специфікою мовного супроводу документації PR-кампанії фірми. Створення документів (резюме, супровідних листів, мотиваційних листів, відгуків, рецензій, електронних ділових листів, презентації та ін.) українською та англійською мовою за допомогою шаблонів та спеціалізованих програмних засобів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Чупріна М.О. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. Електронні текстові дані (1 файл: 663 Kбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 116 с. 2. Петрасова С. В., Хайрова Н. Ф. Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці : навч. посіб. Харків : ФОП Панов А.М., 2020. 124 с. 3. Півень Н. М. Психолінгвістичні аспекти перекладу [Електронний ресурс] : навч. посібник. Приазовський державний технічний університет. Маріуполь, 2014. – 60 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2984 4. Пащенко С. С. Особливості мультилінгвального машинного перекладу технічної документації. ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв, 2019. 12 с. 5. Прикладна лінгвістика, комп'ютерний переклад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://damar.ucoz.ru/publ/9-1-0-238. 6. Becker, L. Write a Brilliant CV. SAGE Publications Limited, 2020. 140p. 7. Kikkeri, N. S., Nagalli S. How Can I Make My CV Strong?. In: International Medical Graduate and the United States Medical Residency Application. Springer, Cham, 2020. p. 89-97. 8. Rahimi M. Digital storytelling in language classes. In: Advanced Methodologies and Technologies in Modern Education Delivery. IGI Global, 2019. p. 276-290. 9. Farzindar A. A., Inkpen D. Natural Language Processing for Social Media. Synthesis Lectures on Human Language Technologies, 13(2), 2020,1-219.