Онтологічний інжиніринг

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.01.E.036
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доцент Басюк Тарас Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • володіння знаннями і розумінням наукових засад створення онтології та бази знань різної складності; • здатність формувати теоретичні та практичні рішення із створення та наповнення бази знань на основі OWL; • здатність використовувати знання та навички при описі відношень та обмежень із використанням дескриптивної логіки; • практичне застосовування знань в процесі створення інтерфейсів до програмного забезпечення на основі WSDL; • отримання навиків в побудові та моделюванні онтології в редакторі Protege
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методи та системи штучного інтелекту • Системний аналіз • Методи та засоби інженерія даних і знань • Мови опису онтологій
Короткий зміст навчальної програми: Інжиніринг як інженерне проектування. Використання наукового знання для проектування об'єктів техніки й технологій. Гільбертова концепція ідеальних і реальних об'єктів. Основні концепції розвитку систем інжинірингу. Побудова web-ресурсів на основі онтологій. Варіанти визначення й використання онтології. Стандарт онтологічного дослідження складних систем (IDEF5). Інструменти онтологічного проектування Protege та Ontolingua. Онтологічний інжиніринг: процеси, продукти й стандарти. Стандарти онтології: DC (Dublin Core – Дублінське ядро), OWL-S (Web Services Ontology Language). Універсальний стандарт опису інформаційних ресурсів (RDF). Мови SHOE, XOL, OIL. Мова DAML. Композиція DAML+OIL. Мова OWL як композиція DAML+OIL+XOL+SHOE. Засоби для побудови ієрархії класів об'єктів OWL. Входження понять онтології й онтологічного аналізу в процедури й стандарти моделювання бізнес-процесів. Оформлення закінчених проектно-конструкторських робіт. Артефакти RUP і документи ДЕРЖСТАНДАРТ.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Верников Г. Стандарт онтологического исследования IDEF5 / Г. Верников — М.: Корпоративный менеджмент, 2004. – 124с. 2. Смирнов А.В. Управление онтологиями / А.В. Смирнов, М.П. Пашкин, Н.Г.Шилов Т.В. Левашова – СПб.: Институт информатики и автоматизации РАН, 2013. – 624с. 3. Nirenburg S., Raskin V.. Ontological Semantics // S. Nirenburg, V.Raskin – Cambridge: MA, 2004 – 380p