Стратегічний аналіз

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.т.н., доц. Буров Євген Вікторович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати призначення стратегічного аналізу, його методології для побудови конкурентноздатних стратегій розвитку підприємств галузі інформаційних технологій. • уміти використовувати методи та засоби конкурентного аналізу на практиці у процесі розробки проектів інформаційних систем
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Бізнес-аналіз інформаційних процесів, Інформаційний маркетинг та менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Головні поняття та процеси стратегічного аналізу. Методи формування стратегій. Моделі стратегічного вибору. Внутрішній та зовнішній аналіз. SWOT аналіз. Конкурентний стратегічний аналіз. Реалізація стратегій. Методи стратегічного керування. Корпоративні стратегії
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
Рекомендована література: 1.Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие./ Арутюнова Д.В. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – С. 122 2.Стратегический Менеджмент (под ред.Петрова).- Питер. 2005.- С. 496 3.Давлетов, И.И. Стратегический менеджмент [Текст]: учебное пособие. / И.И. Давлетов, Т.М. Свечникова, В.П. Черданцев, С.А. Черникова. - М-во с.- х. РФ, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВО Пермская – С. 96. 4.Cadle J. Business Analysis Techniques. 72 Essential Tools for Success./ James Cadle, Debra Paul and Paul Turner.- BCS.-P.37 5.Porter M. Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors./ Michael E. Porter.- The free press, 1980.- P.422. 6.Grant R. Contemporary Strategy Analysis./ Grant R.- John Wiley and Sons, 2010.- P.518 7.David F. Strategic management. Concepts and cases./ David Fred- Prentice Hall. 2011.- P. 685. 8.Neil Ritson. Strategic Management./ Neil Ritson- Ventus Publishing. 2008.- P.56.