Інтелектуальні інформаційні технології

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.028
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Професор, завідувач кафедри ІСМ, д.т.н. Литвин Василь Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - основні засоби побудови інтелектуальних систем, - методи та алгоритми проектування інтелектуальних систем та застосовувати їх на практиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системний аналіз багатокритеріальних процесів різної природи. Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних інформаційних систем. Методи аналізу та оптимізації складних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття інтелектуальних систем. Архітектура інтелектуальних систем. Формальне означення інтелектуальних систем. Функціональна модель інтелектуальних систем. Моделі подання знань та механізми логічного виведення. Виявлення логічних закономірностей в даних. Штучні нейронні мережі. Генетично-адаптивні алгоритми. Моделювання нечіткостей в інтелектуальних системах. Мультиагентні системи. Асоціативні правила.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (50%) підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. Литвин В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань / В. В. Литвин // нав-чаль¬ний посібник з грифом МОНУ. – Львів : «Магнолія-2006», 2012. – 241 с. 2. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект. – К.: КМ Академія, 2002. – 3. Представление и использование знания / под ред. Х.Уэно, М.Исидзука. - М.: Мир, 1989. 4. Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А.Гаврилова, В.Ф.Хорошевский. –СПб: Питер, 2001. – 384с. 5. Рассел С. Искусственный интеллект / С.Рассел, П.Норвиг. – М.,С.-П.,К.: Вильямс, 2006. – 1408с.