Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.O.025
Кількість кредитів: 11.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.н.с.к., професор Кунанець Наталія Едуардівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним: • організовувати прикладні дослідження; • володіти методами досліджень, опрацювання і представлення даних; • вміти виділяти основні та другорядні показники в отриманій інформації; • презентувати результати досліджень. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Застосовувати методологію сценарного аналізу в задачах науково-технічного передбачення. Розробляти та викладати навчальні дисципліни у закладах вищої освіти. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері системного аналізу та/або його застосувань, формулювати і перевіряти гіпотези, обирати методики та інструменти, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки. Здійснювати обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань системного аналізу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інформаційний маркетинг та менеджмент Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентації наукових доповідей
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1. Основні засади проведення наукових досліджень в Україні • Поняття, функції і значення науки • Організація науки і наукових досліджень в Україні • Класифікація наук • Склад та підготовка наукових кадрів • Наука і наукові установи в Україні • Наукові школи Тема 2. Вибір тематики та формулювання завдань наукових досліджень • Мета, предмет та об’єкт наукового дослідження • Формулювання наукового завдання Тема 3. Методологія наукових досліджень • Рівні методології • Загальнонаукові методи дослідження • Методи емпіричного дослідження • Методи теоретичного дослідження • Методи прикладного дослідження Тема 4. Наукові семінари • Суть, мета наукового семінару • Основні завдання наукового семінару • Види семінарів, вимоги до їх організації та проведення Тема 5. Презентація результатів досліджень на наукових семінарах • Структурні компоненти доповіді. • Види наукових доповідей. Підготовка наукових доповідей іноземними мовами • Візуалізація результатів у презентації. • Виклад результатів наукових досліджень у робочих навчальних програмах Тема 6. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці спеціалістів • Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів у підготовці спеціалістів для народного господарства • Види та форми науково-дослідної роботи студентів • Організація роботи студентського наукового гуртка Тема 7. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження • Структура магістерської роботи • Бібліографічний апарат наукових досліджень. • Правила складання бібліографічного опису для списків використаних джерел. • Вимоги до наведення цитат і бібліографічних посилань у тексті наукової роботи. Тема 8. Звіти про результати наукової роботи • Вимоги до звітів про результати наукової роботи • Оформлення звітів Тема 9. Етика наукових досліджень • Етика та відповідальність вченого • Академічна доброчесність
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (45%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (55%, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Іваненко О. Основи наукових досліджень / Олена Іваненко, Юлія Носачова, Ярослав Радовенчик.-К.: Кондор, 2020.- 132 с. 2. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. — Тернопіль, 2014. — 272 с.. 3. Юрченко С.О. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 204 с.. 4. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб. Харків: Право, 2017. 448 с.