Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.O.033
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., с.н.с. , Худий А.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати основи організації дослідницького (наукового) процесу, вміти оформляти відповідну документацію для обґрунтування теми наукового дослідження. - Здійснювати обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань системного аналізу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інноваційні інформаційні технології
Короткий зміст навчальної програми: Зміст практики полягає в: - попереднє формулювання завдань; - ознайомлення зі структурою підрозділу підприємства (організації), його виробничою діяльністю і умовами праці співробітників; - ознайомлення з правилами техніки безпеки та охорони праці і проходження інструктажу з безпечних методів роботи та охорони праці при роботі з технічними засобами комп'ютерних систем; - детальне ознайомлення зі структурою і компонентами комп'ютерних систем, що експлуатуються чи проектуються, розробка технічного завдання на систему чи підсистему, вибір і комплексування технічних засобів, розробка і експлуатація програмного, інформаційного, математичного, лінгвістичного забезпечень системи (підсистеми) з необхідним документуванням; - виконання індивідуального завдання; - ознайомлення з організацією заходів щодо охорони праці та навколишнього середовища.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з виконання практики; • Підсумковий контроль (60%, захист практики)
Рекомендована література: 1. Берко А. Ю. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А. Ю., Буров Є.В., Верес О. М., Катренко А.В., Кравець П.О., Нікольський Ю.М., Пасічник В.В.. – Львів : „Новий Світ – 2000”, 2012. – 282 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 2. А.А. Тимченко. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів.: в 2 кн. – К.: Либідь – 2000. 3. ДСТУ. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виведення ЕОМ. 4. Опис постановки задачі. Основні положення. Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги і правила застосування. 5. Схеми алгоритмів і програм. Правила виконання. Позначення умовні графічні. Терміни і визначення. Р-схеми алгоритмів і програм. 6. Опис програми. Керівництво програміста. Вимоги до змісту і оформлення . Керівництво оператора. Вимоги до змісту і оформлення . Вимоги до змісту документа. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів і керівних документів на АС.