Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.O.032
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.н.с.к., професор Кунанець Наталія Едуардівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 1. теоретичні та фундаментальні аспекти проведення наукових досліджень; 2. як сформулювати, проаналізувати альтернативи рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом їхньої декомпозиції на складові та презентувати результати наукових досліджень; 3. алгоритми вивчення та критичного оцінювання нових методів проведення досліджень, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових джерелах; 4. основні вимоги до оформлення статей, тез виступів на конференціях та презентацій за результатами дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: теорія ймовірностей та математична статистика математичний аналіз моделювання систем дискретна математика моделювання складних систем чисельні методи
Короткий зміст навчальної програми: Оформлення та представлення результатів досліджень. Оформлення у вигляді звіту, доповіді, статті. Вимоги до наукового рукопису. Загальний план викладу результатів наукової роботи: назва, зміст, передмова, вступ, огляд літератури, виклад основного матеріалу, обговорення, висновки, додатки. Усне представлення результатів наукової роботи. Підготовка доповіді. Презентація та ілюстративні матеріали.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (45%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (55%, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Крушельницька O. B. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 192. 2. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с. 3. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу - К. : Центр учб. л-ри, 2014. - 142 с. 4. Голіков В. А. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В. А. Голіков, М. А. Козьміних, О. А. Онищенко. - Одеса : ОНМА, 2014. - 163 с. 5. Каламбет С.В. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / Каламбет С. В., Іванов С. В., Півняк Ю. В. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 190 с. 6. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / [уклад. Олійник Н. Ю.]. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І., 2015. - 110 с. 7. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В. Є. Юринець ; Льві. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 180 с. 8. Карпаш О. М. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 253 с.