Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.O.035
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Кафедра ІСМ
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи передбачає такі програмні результати навчання: • Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері системного аналізу та інформаційних технологій і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. • Будувати та досліджувати моделі складних систем і процесів застосовуючи методи системного аналізу, математичного, комп’ютерного та інформаційного моделювання. • Розробляти та застосовувати методи, алгоритми та інструменти прогнозування розвитку складних систем і процесів різної природи. • Розробляти інтелектуальні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи. • Розробляти та застосовувати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності та ризиків. • Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. • Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною та англійською мовами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інформаційний маркетинг та менеджмент Професійна та цивільна безпека Технології підтримки процесів прийняття рішень Розподілені інформаційні системи Обчислювальний інтелект Аналіз бізнес-процесів Методи прийняття рішень в активних середовищах
Короткий зміст навчальної програми: Пояснювальна записка повинна мати таку структуру: • Вступ, у якому обґрунтовують актуальність теми, мету роботи, її значення (3–5 сторінок): • Аналітичний огляд літературних та інших джерел – монографії та статті в наукових часописах, електронні публікації, матеріали Internet тощо (не має перевищувати 10–12 % обсягу основної частини); • Системний аналіз та обґрунтування проблемної ситуації: o системний аналіз об’єкта дослідження та предметної області (15–20 %): o постановка та обґрунтування проблемної ситуації (8–10 %): • Методи та засоби вирішення завдання (8–10 %): o вибір та обґрунтування методів вирішення завдання; o вибір та обґрунтування засобів вирішення завдання: • Практична реалізація (10–15 %): o описання реалізації завдання: o аналіз отриманих результатів: • Висновки (2–3 сторінки): • Список використаних літературних джерел (1–2 сторінки): • Анотація: • Додатки:
Методи та критерії оцінювання: При оцінюванні кваліфікаційної роботи беруться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувача вищої освіти, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи відбувається в порядку: виставлення оцінки за шкалою ЄКТС та переведення виставленої оцінки в національну та 100-бальну шкалу ( за середнім інтервальним значенням)
Рекомендована література: 1. Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 c. 2. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении / Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с. 3. Басюк Т.М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем: навч. посібн. / Т.М. Басюк, П.І. Жежнич. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 428с. 4. Белкин А. Р. Принятие решений: комбинаторные модели апроксимации информации / А. Р. Белкин, М. Ш. Левин. – М. : Наука, 1990. – 157 с. 5. Берко А. Ю. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В.В. – Львів : „Магнолія 2006”, 2008. – 456 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 6. Бишоп Дж. C# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул. - М.: Бином, 2005. – 472 с. 7. Бойко В.В. Проектирование баз данных информационных систем / В. В. Бойко, В. М. Савинков. — М. : Финансы и статистика, 1989. — 351 с. 8. Буров Є.В. Комп?ютерні мережі : підручник / Буров Є.В. — Львів : «Магнолія- плюс», 2007. - 262 с. 9. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ / Буч Г. — 2-е изд. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательство Бином ; СПб. : Невский диалект, 1999. — 720 с. 10. Василюк А.С. Комп’ютерна графіка: навч. посібн. / (А.С.Василюк), Н.І.Мельникова. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 308 с. 11. Вендров А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем / Вендров А. М. — М : Финансы и статистика, 2000. — 176 с. 12. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем : учеб. / Вендров А. М. — М. : Финансы и статистика, 2000. — 256 с. 13. Верес О. М. Проектування баз даних у середовищі MS ACCESS 2010 : навч. посібн. / О. М. Верес, І. В. Рішняк; за заг. ред. В. В. Литвина. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 232 с. 14. Верес О.М. Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. – 2-е вид. – Львів : „Магнолія 2006”, 2015. – 470 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 15. Верес О.М.. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В.В. – 2-е вид. – Львів : „Магнолія 2006”, 2015. – 440 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 16. Вовк О.Б. Англійська мова для студентів комп’ютерних спеціальностей: навч. посібн. / О. Вовк, О. Кулина. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 144 с.+ СD. 17. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных : полный курс / Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательский дом „Вильямс”, 2003. — 1088 с. 18. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж. — 7-е изд. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательский дом „Вильямс”, 2001. — 1072 с. : ил. 19. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж. ; [пер. с англ.]. — К. : Диалектика, 1998. — 784 с. 20. Дискретна математика: підручник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина.– Вид. 4-те, випр. і доп.- Львів: Магнолія -2006, 2016. – 432 с. 21. Захарія Л.М. Формальні мови, граматики та автоматики: навч. посібн. / Л.М. Захарія, М.М. Заяць. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 192 с. 22. Заяць В. М. Логічне і функційне програмування : навч. посібник / В. М. Заяць, М. М. Заяць. — Львів : Бескид Біт, 2006. — 352 с. 23. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К.: BHV, 2007. – 405 с. 24. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях: Монографія / Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник. – Львів : Видавничий дім «Цивілізація», 2009. – 414 с. 25. Кармайкл Э. Быстрая и качественная разработка программного обеспечения / Э. Кармайкл, Д. Хейвуд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2003. – 400с. 26. Катренко А. В. Дослідження операцій : підручник з грифом МОН / Катренко А. В. – 3-є вид., виправ. і доп. ; – Львів : «Магнолія-2006», 2009. – 352 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 27. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: підручник з грифом МОН / Катренко А. В. – Львів : «Новий світ 2000», 2003. – 424 с. 28. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. — К. : Видавнича група BHV, 2009. — 448 с. : ил. 29. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти / Л. А. Катренко, І. П. Пістун. — Суми : Універ. книга, 2001. — 344 с. 30. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях : замещения и предпочтения / Р. Л. Кини, Х. Райфа. — М. : Радио и связь, 1981. — 560 с. 31. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных: Учебное пособие [Електронний ресурс] / Кириллов В.В. – Санкт- Петербургский Государственный институт точной механики и оптики, 2000. — Режим доступу до посіб. : http://www.citforum.ru/ database/dbguide/index.shtml. 32. Конноли Т. Базы данных : проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика : учеб. пособие / Томас Конноли, Каролин Бегг, Анна Страчан. — 2-е изд. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательский дом „Вильямс”, 2000. — 1120 с. : ил. — Парал. тит. англ. 33. Конноли Т. Базы данных : проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика : учеб. пособие / Томас Конноли, Каролин Бегг. — 3-е изд. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательский дом „Вильямс”, 2003. — 1440 с. : ил. — Парал. тит. англ. 34. Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных / Крёнке Д. — 8-е изд. — СПб. : Питер, 2003. — 800 с. : ил. — (Серия «Классика computer science»). 35. Кузнецов С. Д. Основы современных баз данных: Информационно-аналитические материалы / [Електронний ресурс] / Кузнецов С. Д. – Центр информационных технологий, 2001. — Режим доступу : http://www.citforum.ru/ database/osbd/contents.shtml. 36. Кузнецов С. Д. Три манифеста баз данных: ретроспектива и перспективы / [Електронний ресурс] / Кузнецов С. Д. – Институт проблем программирования РАН, 2003. — Режим доступу : http://www.citforum.ru/database/articles/manifests/. 37. Ларичев О. И. Наука и искуство принятия решений / Ларичев О. И. — М. : Наука, 1979. — 480 с. 38. Литвак Б. Г. Экспертная информация : Методы получения и анализа / Литвак Б. Г. — М. : Радио и связь, 1982. — 184 с. 39. Литвин В. В. Інтелектуальні системи: підручник / Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю. В. — Львів. : «Новий світ-2000», 2009. — 406 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 40. Литвин В. В. Інтелектуальні системи. Моделі та методи побудови : навч.посіб. / Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю. В. — К. : Університет «Україна», 2007. — 534 с.