Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.00.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Ступницька Н.В
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: • основні положення закону України „Про соціальне страхування від нещасного випадку і професійного захворювання на виробництві”; • проведення розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань на виробництві; • заходи щодо усунення причин нещасних випадків на підприємствах галузі. • організаційні і технічні заходи для покращення рівня безпеки праці; вміти: • розв'язувати комплексні задачі та практичні проблеми, що виникають при виконанні професійних обов’язків; • приймати участь у виконанні проектів враховуючи технологічні, конструктивні, експлуатаційні, економічні чинники; • визначати технічні, економічні та соціальні ризики у професійній сфері
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи охорони праці, Безпека життєдіяльності.
Короткий зміст навчальної програми: Основні законодавчі та нормативні акти з охорони праці. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Розслідування нещасних випадків профзахворювань та аварій на виробництві. Характеристика умов праці при роботі з комп’ютерною технікою. Шкідливі та небезпечні чинники при роботі з комп’ютерною технікою та причини виникнення захворювань. Мікроклімат у приміщеннях з комп’ютерною технікою та заходи захисту. Природне та штучного освітлення приміщень та робочих місць з комп’ютерною технікою. Електромагнітне випромінювання від комп’ютерної техніки, вплив на організм людини. Іонізуючі випромінювання, методи захисту. Властивості іонізуючих випромінювань. Технічні захисні засоби забезпечення електробезпеки. Однофазне, двофазне включення людини в електричну мережу. Надання першої допомоги у разі потрапляння людини під напругу. Причини загорань та вибухів на підприємствах галузі. Вогнестійкість будівельних конструкцій. Пожежний зв’язок та сигналізація. Шляхи евакуації. Способи та засоби гасіння пожеж в приміщеннях з комп’ютерною технікою Кількісна оцінка ризику. Поняття про надзвичайні ситуації, їх класифікація і причини виникнення. Джерела соціальних небезпек людини та породжені ними фактори.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50 %): письмові звіти практичних робіт (30%); письмовий звіт з розрахунково-графічної роботи (20%) Підсумковий контроль – (50%): письмова тестова робота .
Рекомендована література: 1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.» за № 2443-VIIІ від 22.05.2018 2. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" 22 лютого 2001 року № 9 2272-111 3. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві від 25серпня 2004р. №1112. 4. Проект Закону України «Про промислову безпеку» від 3.03.2011 5. Ткачук К.К, Зацарний В.В., Сабарно Р.В. та ін.. Охорона праці та промислова безпека: Навч. посібн.- К.:Лібра, 2010.-С.560 6. .П.Пістун, Р.Є.Стець, І.О. Трунова Охорона праці в галузі машинобудування Навч. посібник.- Суми „Університетська книга” 2011,- 557 с.