Інформаційний маркетинг та менеджмент

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.00.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Рішняк Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати і розуміти наукові засади організування інформаційного маркетингу та менеджменту, їх вдосконалення; • вміти формувати теоретичні та практичні рішення в управлінні та маркетингу інформації; • вміти використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання відповідних ресурсів і систем при аналізі конкурентоспроможності установи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Системний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальні основи інформаційного менеджменту. Менеджмент і інформаційна інфраструктура організації. Інформація як ресурс управління. Інформаційне забезпечення управління. Інформаційні системи та інфраструктури інформаційних технологій. Організації і планування в системі інформаційного менеджменту. Інформаційний маркетинг.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольна робота.
Рекомендована література: 1. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. - К.: КНЕУ, 2004. — 185 с. 2. Жежнич П. І. Технології інформаційного менеджменту : навч. посіб. / П. І. Жежнич. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 260 с. 3. Знахур С. В. Інформаційний менеджмент та маркетинг : конспект лекцій / С. В. Знахур. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 132 с. 4. Палеха Ю.І., Горбань Ю.І. Інформаційний бізнес : підручник / Ю.І. Палеха, Ю.І. Горбань — К.: Вид-во Ліра-К. 2015.- 492 с. 5. Палеха Ю.І., Палеха О.Ю. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. / Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха. К. : Вид-во Ліра-К: 2013. – 478 с. 6. Пістунов І.М., Борщ Т.В. Інформаційний менеджмент: Матеріали метод. забезп. дисципліни – Д.: Національний гірничий університет, 2007.– 87 с.