Технології проектування інформаційних систем

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.00.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Верес О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати технології проектування проблемно-орієнтованих інформаційних систем; • знати сучасний стан інструментальних засобів та вміти їх застосовувати; • знати основні методології побудови інформаційних систем; • вміти реалізувати процес отримання необхідної інформації та здійснювати розробку інформаційної системи з застосуванням сучасних CASE-засобів проектування, структурних та об’єктних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Проблемно-орієнтоване програмування • Теорія алгоритмів • Об'єктно-орієнтоване програмування • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Короткий зміст навчальної програми: Технології програмування в історичному аспекті. Класифікація програмного забезпечення: системне програмне забезпечення, інструментальні засоби програмування та пакети прикладних програм. Особливості створення інформаційних систем. Принципи роботи з вимогами до програмного забезпечення. Проблематика та проектування. Оцінка вартості помилок та керування вимогами. Перепони, які виникають на шляху формулювання основних вимог. Оцінка якості процесів створення програмного забезпечення. Стандартизація розробки програного забезпечення. Процес сертифікації програм. Життєвий цикл програмного забезпечення. Каскадна та спіральна та ітераційна моделі. Розробка структури програмного забезпечення та діаграми кооперації. Методологія RationalUnified Process (RUP). Гнучке проектування інформаційних систем. Agile маніфест. Технології eXtreme Programming, Scrum, Microsoft Solution Framework, Adaptive Software Development, Feature Driven Development. Патерни проектування. Тестування програмних продуктів. Терміни та визначення. Тестування «білої» та «чорної» скриньки. Порядок розроблення тестів та їх автоматизація. Модульне, інтеграційне та системне тестування. Супровід систем.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (70%, екзамен): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма – СПб.: Питер, 2007. – 366 с. 2. Якобсон А. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения / А. Якобсон – СПб.: Питер, 2008. – 492 с. 3. Страуструп Б. Программирование. Принципы и практика использования C++ / Б. Страуструп – М.: Вильямс, 2011. – 1248 с. 4. Буч Г. UML. Руководство пользователя / Г.Буч, Дж.Рамбо, А.Джекобсон – СПб.: ДМК-Пресс, 2008. – 432 с. 5. Баженова И.Ю. Язык программирования Java. – / И.Ю. Баженова – М.: Диалог-МИФИ, 2010.– 560с.