Управління ризиками ІТ проектів

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.03.E.037
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: старший викладач, Рішняк Ігор Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методи якісного та кількісного оцінювання проектних ризиків, методи моделювання та керування ризиками; • вміти здійснити обстеження реальної системи, провести якісний та кількісний аналіз проектних ризиків; • вміти провести моделювання ризиків, реалізувати основні етапи циклу життя системи керування ризиками
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Системний аналіз • Імітаційне моделювання систем; • Теорія прийняття рішень; • Технології управління ІТ-проектами; • Управління процесами виконання проекту
Короткий зміст навчальної програми: стадії життєвого циклу ІТ-проектів, категорії ризиків ІТ-проектів та джерела їх виникнення, планування управління ризиками, ідентифікація та аналіз проектних ризиків, якісні та кількісні методи оцінювання ризиків, контроль та реагування на ризики, технології управління ризиками ІТ-проектів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: • Волков И.М. Грачова М.В. Проектный анализ. Учебник. М.: ЮНИТИ, 1998. • Грачова М.В. Аналіз проектних ризиків. Пос. Сел. М.:. Финастатинформ, 1999. • Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2003. • Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. Книга 1. Стандарти,моделі та методи управління проектами. Підручник – Львів: „Новий світ – 2000”, 2011. • Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навчальний посібник. –К.: МАУП, 2002 –200с. • Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. –М.: Логос, 2000. • Липаев В.В. Анализ и сокращение рисков проектов программных средств. Jet Info №1(140)/2005 • Фридмен М., Сэвидж Л. Дж. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск //Вехи экономической мысли: В 3-х т. / Сост. и ред. В.М.Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1999. • Управление проектами. Справочник для профессионалов. Под ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро, 2001. • pmbok-2004