Управління вимогами в ІТ проектах

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.03.E.036
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Проданюк П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати особливості управління вимогами в ІТ-проектах; • вміти реалізувати загальний процес розроблення вимог; • будувати системні моделі для розроблення вимог; • розробляти вимоги в областях проблем та рішень; • аналізувати розширені зв’язки, знати принципи виконання проектних дій з врахуванням особливостей IT- проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Управління процесами виконання проекту; • Прийняття проектних рішень; • Управління ризиками ІТ – проектів; • Календарне та ресурсне планування проекту.
Короткий зміст навчальної програми: Загальний процес розроблення вимог та його інформаційна модель Вимоги та якість і процес виконання проекту. Створення та аналіз зв’язків між вимогами. Розроблення структури вимог.Методи моделювання для розроблення вимог Написання та аналіз вимог Розроблення вимог в області проблем та в області рішень Визначення зацікавлених сторін, меж системи, розроблення сценаріїв використання. Розширені зв’язки та їх аналіз. Реалізація методу розширених зв’язків для однорівневих та багаторівневих зв’язків. Аспекти управління розробленням вимог. Вимоги та тестування. Програмні засоби управління вимогами.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Катренко А.В. Управління ІТ проектами./ А.В. Катренко. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. – 550с. 2. Халл Э. Разработка и управлене требованиями./ Э.Халл, К.Джексон, Д. М. Дик. – Telelogic – 2005. – 230с. 3. Вигерс Карл. Разработка требований к программному обеспечению./ Карл И. Вигерс - BHV - 2016. - 736с. 4. Davis, Alan M. Just Enough Requirements Management: Where Software Development Meets Marketing. — Dorset House, 2005. — 240 p. — ISBN 978-0932633644. 5. Colin Hood, Simon Wiedemann, Stefan Fichtinger, Urte Pautz Requirements Management: Interface Between Requirements Development and All Other Engineering Processes Springer, Berlin 2007, - 273р. – ISBN 3-540-47689-X