Технології інтеграції інформаційних ресурсів

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.01.E.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Ришковець Ю.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • володіння знаннями і розумінням наукових засад створення інтегрованих ресурсів та проведення інтеграції даних з різних джерел; • здатність формувати теоретичні та практичні рішення із створення та наповнення сховищ даних із декількох джерел консолідації; • здатність використовувати знання та навички при написанні сценаріїв з передбаченням контролю непротиріччя даних; • практичне застосовування знань при сегментації даних із використанням кластеризацї об’єктів та інтерпретації карт Кохонена.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології розподілених систем та паралельних обчислень • Інтелектуальний аналіз даних • Методи та засоби інженерії даних та знань • Технології проектування систем бізнес-логіки
Короткий зміст навчальної програми: Інтеграція даних, як етап інженерного проектування. Передумови виникнення інтеграції та основні системи. Задачі інтеграції даних та основні архітектури побудови. Технології та методи інтеграції даних: глобальний (GAV) та локальний (LAV) методи. Підходи до інтеграції даних (консолідація, федералізація, поширення, гібридна та сервісна). Технологія ETL. Технології EII (Enterprise Information Integration) та EAI (Enterprise Application Integration). Business Process Integration (BPI), Application Integration, Data Integration, Standards of Integration. Технологія ECM (Enterprise Content Managemen). Компоненти ECM-рішення (Integrated Document Management (IDM), Web Content Management (WCM), Records Management (RM), Business Process Management (BPM), Workflow Collaboration, Knowledge Management (KM), Digital Asset Management (DAM). Інтеграція інформаційних систем підприємства. Сервіс-орієнтована архітектура інформаційної системи. Варіанти інтеграційних рішень: на рівні даних, на рівні фізичних і програмних інтерфейсів. Засоби інтеграції даних. Інтеграція застосувань на платформах J2EE і MS.NET. Інтеграція з допомогою IBM WebSphere та Oracle Data Integrator
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Дюваль М. Непрерывная интеграция / М.: Дюваль – М.:Вильямс, 2008. – 240 с. 2. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка и реализация / Эрик Спирли – М.: Вильямс, 2008. - 400 с. 3. Браун К. Создание корпоративных Java-приложений для IBM WebSphere / К. Браун, Г. Крейг, Г. Хэстер – M.: КУДИЦ-Образ, 2005. – 860 с. 4. Loshin D. ETL (Extract, Transform, Load) // Business Intelligence. Morgan Kaufmann, 2012. – 400 p. – ISBN 978-0-12-385890-0