Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Мохонько Анатолій Захарович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основною метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти базових математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання технічних задач.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: • загальні компетентності: 1) здатність навчатися; 2) уміння аналітично мислити; 3) уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях; 4) уміння приймати обґрунтовані рішення; • фахові компетентності: 1) базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування екобезпечних технологій; 2) уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення; 3) здатність застосовувати професійно-профільні знання й практичні навики для розв’язання типових задач спеціальності та аргументувати вибір методів їх розв’язання, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Результати навчання: Результати навчання: •розв’язувати задачі з теорії матриць і визначників; •досліджувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь на сумісність та знаходити їх розв’язок; •виконувати алгебричні операції в різних алгебричних структурах; •визначати належність множини елементів до відповідної алгебричної структури; •розв’язувати задачі векторної алгебри; •розв’язувати задачі на пряму, криві другого порядку на площині та їх взаємне розміщення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: елементарна математика: алгебра, геометрія Супутні навчальні дисципліни: математичний аналіз, частина 1, фізика, частина 1, алгоритмізація і програмування, частина 1
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» складається з наступних тем: «Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь», «Алгебричні структури (групи, кільця, поля)», «Векторна алгебра», «Аналітична геометрія на площині»
Опис: Навчальна дисципліна «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» складається з наступних тем: «Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь», «Алгебричні структури (групи, кільця, поля)», «Векторна алгебра», «Аналітична геометрія на площині»
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт. Поточний контроль – 30 балів Екзаменаційний контроль– 70 балів Екзаменаційна оцінка – 100 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – 30 балів Екзаменаційний контроль– 70 балів Екзаменаційна оцінка – 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Білонога Д.М., Каленюк П. І. Алгебра та геометрія: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика: учебн. т.1. Москва: Дрофа, 2004. 288 с. 3. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика: Збірник задач: Навч. посібник. Київ: А.С.К., 2005. 480 с. 4. Ефимов Н. В. Краткий курс аналитической геометрии: учебн. пособие. Москва: Физматлит, 2005. 240 с. 5. Завало С. Т. Елементи аналізу. Алгебра многочленів. Київ: Радянська школа, 1972. 464 с. 6. Завало С. Т., Левіщенко С. С., Пилаєв В. В., Рокицький І. О. Алгебра і теорія чисел: практикум. Ч.1. Київ: Вища школа, 1983. 232 с. 7. Зайцева Л. Л., Нетреба А. В. Аналітична геометрія в прикладах і задачах: навч. посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. 200 с. 8. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. / За ред. Ю. К. Рудавського, 2-ге вид. Львів: РАСТР–7, 2009. 288 с. 9. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014, 374 с. 10. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011, 326 с. 11. Кучма М.І. Збірник задач з лінійної алгебри та аналитичної геометрії: навч. посібн. Львів:СПОЛОМ, 2018, 380 с. 12. Канатников А. Н., Крищенко А. П. Линейная алгебра: учебн. пособие. /Под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. 336 с. 13. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии: учебн. пособие. Москва: Наука, 1975. 240 с. 14. Назієв Е. Х., Владіміров В. М., Миронець О. А. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. посібник. Київ: Либідь, 1997. 152 с. 15. Рудавський Ю. К., Костробій П. П., Луник Х. П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. підруч. Львів: Бескід Біт, 2002. 262 с. 16. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: учебн. пособие. / Под ред.. А. П. Рябушко. Минск: Высшая школа, 1990. 271 с. 17. Фадеев Д. К., Соминский И. С. Сборник задач по высшей алгебре: учебн. пособие. Москва: Физматлит, 1972. 304 с. 18. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. / Пер. с англ. Москва: Мир, 1989. 655 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).