Основи програмування

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.007
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Муха Т.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність демонструвати знання та розуміння основ різних парадигм програмування; здатність демонструвати знання класифікації структур даних, алгоритмів опрацювання даних та їх обчислювальної складності; використовувати знання математики для реалізації програмного забезпечення обчислювального характеру; обґрунтовувати використання алгоритмів опрацювання даних та здійснювати їх ефективну програмну реалізацію; вміння розуміти вже написаний програмний код;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити - Дискретна математика
Короткий зміст навчальної програми: Курс включає вивчення основ побудови алгоритмів та основ їх програмної реалізації з використанням мови С. Дисципліна включає вивченння всіх основних конструкцій процедурної мови програмування: операторів галуження, циклів, підпрограм, ринципів використанням пам’яті, структур та динамічних структур даних.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль включає захист 10 лабораторних робіт з усним опитуванням та письмовими звітами ( (15+15+15+15+10+20+20+10+15+15)/5=30 %) та 5 письмових тестів (3+3+3+3+3=15%). контрольний захід - екзамен: письмово-усна форма (50+5=55%)
Рекомендована література: 1. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования С. - М. - Финансы и статистика. - 1992. – 272 с. 2. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык С. Руководство для начинающих. - М. - Мир. - 1988. –512 с. 3. Шпак З.Я. Програмування мовою С.:Навчальний посібник. – Львів: Оріяна-Нова,2006. -432 с. 4. Learn C Programming [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.programiz.com/c-programming
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).