Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 2

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор: О. Кулина, М. Янісів, І. Мисько, Т. Дяк
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів комунікативної компетенції, яка необхідна для спілкування у знайомих ситуаціях, які зустрічаються в академічному та загально-професійному контекстах.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральної: здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. загальних: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність діяти на основі стичних міркувань, прагнення до збереження навколишнього середовища, здатність діяти соціально відповідально та свідомо, здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, здатність зберігати та примножувати моральні культурні, наукові цінності та досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовуючи різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Результати навчання: ПР01. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. ПР16. Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску всіх видів програмної документації. ПР23. Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 3
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 1” укладена для студентів інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, які навчаються за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» іноземною мовою на рівні, який відповідає А2 - В1 за ЗЄР (Загально - європейські рекомендації щодо навчання та викладання сучасних мов). В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується підвищення рівня володіння мовою до В1+, який є перехідним між рубіжнім та просунутим рівнями незалежного користувача мовою. Курс має практичне спрямування, надаючи студентам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів. Програма курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 1” враховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні мов і базується на таких принципах: - інтернаціоналізм та плюрилінгвізм - демократія та рівні права - новизна - прозорість та гнучкість - варіативність - інтеграція Зміст курсу спрямований на формування загальної академічної та професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах знайомого ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією.
Опис: Тема 1. Cryptology in the Computer Era Тема 2. Multimedia and the Web Тема 3. E-Commerce Тема 4. Revision Тема 5. Green Technologies Тема 6. Trending Technology Тема 7. Famous People in Tech Тема 8. Revision
Методи та критерії оцінювання: Поточний та підсумковий контроль, усне та фронтальне опитування. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; виступи на практичних заняттях, тести, колоквіум, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. -60% Контрольна робота. – 40% Підсумковий контроль: диференційований залік. -100%
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Glendinning E. H. Oxford English for Information Technology / E. H. Glendinning, J. McEvan. – Oxford University Press, 2006. – 222 p. 2. Oxenden C. English File: Intermediate / C/ Oxenden, J. Hudson. - Oxford University Press, 2012. – 167 p. 3. Getting on in English. Upper-Intermediate. Спілкуємось англійською мовою. Вищий рівень / Байбакова І. М., Гасько О. Л., Федоришин М.С. та ін. – Львів: Растр-7, 2009. – 173 с. 4. Krasneuko O. \L, Kucheriava L. V., Rebeuko M. Yu. Professional English in IT: Textbook / O. Krasnenko. L. Kucheriava. M. Rebenko. -K.: НУБіП України, 2019,- 118 p. Допоміжна 1. Aarts B. Oxford Modern English Grammar / B. Aarts. - OUP Oxford, 2011. – 410 p. 2. Academic vocabulary. Academic words. Fourth edition. Amy E. Olsen. Pearson Education incorporated, 2010. Destination B1. Grammar and Vocabulary with answer key. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Macmillan press. 3. A Way to Success: English for University Students. Year 1 (Student’s Book). Unit 19. Learn while you are young / Н. В. Тучина, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін..; Худож. – оформлювач О. С. Юхтман. – Харків: Фоліо, 2004. – 336 c. – С. 317–335. 4. Carter R. English Grammar Today with CD-ROM: An A-Z of Spoken and Written Grammar / R. Carter, G. Mark. - Cambridge University Press, 2011. – 654 p. 5. Chalker S. Oxford Dictionary of English Grammar / S. Chalker, E. Weiner. - Oxford University Press, 1998. – 448 p. 6. Ellis R. English for Engineers and Technologists: A Skills Approach / R. Ellis. - Orient Blackswan, 1990. – 178 p. 7. Esteras S. R. Cambridge professional English Infotech: English for Computer Users / S. R. Esteras. – Cambridge University Press, 2008. – 168 p. 8. Fabre E. M. Professional English in Use: ICT: Intermediate to Advanced / E. M. Fabre, S. R. Esteras. - Cambridge University Press, 2007. – 118 p. 9. Glendinning E. H. Technology 1 / E. H. Glendinning. - Oxford University Press, 2007. – 135 p. 10. Hashemi L. English Grammar in Use Supplementary Exercises with Answers / L. Hashemi, R. Murphy. - Cambridge University Press, 2004. – 136 p. 11. Huddleston R. A Student's Introduction to English Grammar / R. Huddleston, G. K. Pullum. - Cambridge University Press, 2005. – 312 p. 12. Marks J. Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology: All you need to improve your vocabulary / J. Marks. - Bloomsbury Publishing, 2009. – 80 p. 13. Nitin B. Communicative English For Engineers And Professionals / B. Nitin. - Pearson Education. – 312 p. 14. Olejniczak M. English for Information Technology / M. Olejniczak. - Pearson Education, 2011. – 80 p. 15. Weal E. English Grammar: Step by Step / E. Weal. - Tenaya Press, 2010. – 120 p. 16. Zobel J. Writing for Computer Science / J. Zobel. - Springer, 2015. – 284 p. 9. Інформаційні ресурси 1. TED Talks [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ted.com/ 2. British Council [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://learnenglish.britishcouncil.org/en 3. Forvo, the pronunciation dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forvo.com/ 4. Okeydokey. English practice [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.okey-dokey.co.uk/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).