Архітектура комп'ютера та комп'ютерних мереж

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.017
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Крук Олег Григорович, Тушницький Руслан Богданович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: - функціонування на логічному рівні базових логічних елементів та функціональних вузлів комп’ютера; принципи побудови та структурні схеми процесорів, програмну модель процесора; принципи функціонування суперскалярних процесорів та основні підходи до реалізації паралельних обчислень; принципи роботи основних модулів комп’ютера: оперативної пам’яті, пристроїв введення-виведення, пристроїв зовнішньої пам’яті. - загальні принципи побудови, архітектуру і стандартизацію комп'ютерних мереж, принципи і методи доступу до середовища передачі даних, характеристики ліній зв'язку, загальні принципи передачі даних в комп'ютерних мережах, протоколи і алгоритми локальних мереж, структуру і функціонування стеку протоколів ТСР/ІР. В результаті вивчення дисципліни студенти при розробці програмних продуктів повинні вміти: - моделювати цифрові вузли і пристрої в середовищі сучасних систем автоматизованого проектування; складати та відлагоджувати програми мовою асемблера для процесорів ІА-32; складати та відлагоджувати програми мовою асемблера для мікроконтролерів STM32F1. - налаштовувати параметри стеку ТСР/ІР в середовищі Windows XP; проектувати і управляти великими комп'ютерними мережами; ефективно обирати і використовувати технології абонентського доступу до Інтернет.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Комп’ютерна дискретна математика, Основи програмування, Операційні системи Кореквізити: Програмування мікроконтролерів, Програмування Інтернет-застосувань.
Короткий зміст навчальної програми: Основи архітектури комп’ютера. Подання даних і команд у комп’ютері. Основні команди асемблера. Організація введення-виведення. Організація пам’яті комп’ютера. Процесор універсального комп’ютера. Конвеєрна обробка команд. Вбудовані системи. Програмування мікроконтролерів. Сімейства мікроконтролерів. Особливості організації та програмування мікроконтролерів STM32F1. Периферійні пристрої. Великі комп'ютерні системи. Діагностування та налаштовування комп'ютерних систем. Комутація пакетів і комутація каналів. Архітектура і стандартизація мереж. Технології фізичного рівня Технологія Ethernet. Технології 100VG-AnyLAN та Token Ring. Технології FDDI та Wifi. Типи адрес стеку ТСР/ІР. ІР-адреси. Протокол ІР. Протокол ІСМР. Маршрутизація. Протоколи ТСР та UDP. Трансляція мережних адрес NAT. Протоколи ARP і RARP. Система доменних імен DNS. Протокол DHCP. Технології прикладного рівня. Електронна пошта: протоколи SMTP та POP3, MIME.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль включає: - захист 13 лабораторних робіт з усним опитуванням та письмовими звітами (2+2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=37 %). Для захисту лабораторних з балами встановлюються крайні терміни. За межами крайніх термінів роботи оцінюються в 0 балів; - виконання 2 розрахункових робіт (4+4=8 %). Підсумковий контроль (55 %, екзамен): тестування (45%), усне опитування (10%)
Рекомендована література: 1. Матвієнко М.П. Архітектура комп'ютера. Навч. посібник. /Матвієнко М.П., Розен В.П. Закладний О.М. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 256с. 2. Тарарака В.Д. Архітектура комп'ютерних систем: навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 383 с 3. Якименко Ю.І. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Ю.І. Якименко, Т.О. Терещенко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря; За ред. Т.О. Терещенко. – 3-е вид., переробл. та доповн. – К.: ІВЦ "Видавництво «Політехника»"; "Кондор", – 2016. - 440 с. 4. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. – Луцьк: Волинська обл. друк, 2008. – 470 с 5. Рисований О.М. Системне програмування Том 1. – Вид. 4-е. – Х.: “Слово”, 2015. – 576 с. 6. Буров Є.В. Комп'ютерні мережі : підручник. – Л.: Магнолія-плюс, 2006. – 262 с. 7. Мінухін С.В. Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж / С.В. Мінухін, С.В. Кавун, С.В. Знахур. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 210 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).