Практикум з командної роботи

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.020
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Скрипник Антон Олексійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні : 1) знати основні особливості та проблеми процесу командної розробки програмного забезпечення; 2) володіти основними методами та навиками роботи в команді розробників; 3) вміти використовувати сучасні CASE-технології командної розробки; 4) вміти створювати проект програмної системи та описувати його за допомогою UML-діаграм, знати стандарти оформлення специфікацій вимог до ІС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Назва дисципліни Основи програмування Об’єктно-орієнтоване програмування Конструювання програмного забезпечення Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження Безпека програм і даних Якість програмного забезпечення та тестування
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними методами і засобами командної розробки програмного забезпечення інформаційних систем (ІС), які базуються на міжнародних стандартах та використанні CASE-технологій, а також формування навиків їх самостійного практичного використання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (ПК+КЗ) Лабораторні заняття 25 КР 25 Разом балів (ПК) 50 Екзаменаційна оцінка 50 Семестрова оцінка 100
Рекомендована література: Література до теоретичного курсу. 1.И.Соммервилл Инженерия программного обеспечения. - М.: Вильямс, 2002. -304 с. 2. Томпсон, Лей. Создание команды: [пер. с англ.]. — М.: Вершина, 2006. - 544 с. 3.Ф.Брукс Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. - СПб.: Символ, 2001. - 544 с. 4. Рейнвотер Дж. Ханк. Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих другими программистами — СПб: Питер, 2005 год, —256 стр. 5.С.Орлов. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник. - СПб.: Питер, 2002. — 464 с. 6.Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD. - 2-е изд.: М.: Русская редакция, 2002. - 736 с. 7. Ф.Крачтен Введение в Rational Unified Process. - М.: Вильямс, 2005.- 240 с. 3.2 Література до лабораторних занять. 1. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD. - 2-е изд.: М.: Русская редакция, 2002. - 736 с. 2. С. Мысливый. Visual Studio Team System 2005 или все для командной разработки. - http://developernotes.net/post/vsts-command-development.aspx 3. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa302180.aspx 4. www.GotDotNet.ru
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).