Об'єктно-орієнтоване програмування (курсова робота)

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: доцент Коротєєва Тетяна Олександрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомити студентів з основами об‘єктно-орієнтованого аналізу та проектування. Практичну реалізацію об‘єктно-орієнтованого програмування показати на прикладі мови С++.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: ІНТ: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. загальні компетентності: 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. (К01) 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. (К02) фахові компетентності: 1. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення. (К20) 2. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення. (К25)
Результати навчання: • знати основні поняття і визначення об‘єктно-орієнтованого програмування; • знати основні принципи об‘єктно-орієнтованого програмування; • знати принципи побудови класів та їх ієрархій. • вміти спроектувати об‘єктами різноманітні дані реального світу ; • вміти створювати проект майбутнього програмного забезпечення; • вміти програмувати на мові С++. ПР07. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. ПР08. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс. ПР12. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення. ПР13. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань. ПР14. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення. ПР15. Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення. ПР23. Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи програмування Алгоритми і структури даних Об’єктно-орієнтоване програмування Моделювання та аналіз ПЗ
Короткий зміст навчальної програми: Розробити програму згідно варіанту. Оформити звіт.
Опис: Курсова робота не передбачає викладання теоретичного матеріалу.
Методи та критерії оцінювання: Демонстрація роботи програми, перевірка звіту, усне опитування. 100%
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка з курсової роботи становить 100 балів. Вона складається з 60 балів за практичне виконання роботи (розробка програмного додатку) та 40 балів за оформлення пояснювальної оцінки.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Максимальна оцінка з курсової роботи становить 100 балів. Вона складається з 60 балів за практичне виконання роботи (розробка програмного додатку) та 40 балів за оформлення пояснювальної оцінки.
Рекомендована література: 1. Бублик В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування: [Підручник] / В.В. Бублик. – К.: ІТкнига, 2015. – 624 с.: іл. ISBN 978-966-97182-1-1 2. Жуковський С.С., Вакалюк Т.А. Об‘єктно-орінтоване програмування мовою С++. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2016. – 100 c. 3. Кравець П.О. Обєктно-орієнтоване програмування. - Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 624 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).