Теорія ймовірності та математична статистика

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Ільків Володимир Степанович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних економічних відносин. 2. Знання закономірностей функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя. 3. Знання тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки. 4. Знання особливостей розвитку міжнародної інвестиційної та інноваційної діяльності, принципів формування інвестиційного портфеля, методів оцінювання ефективності портфельних та реальних інвестицій. 5. Знання методів проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках, технології проведення комерційних переговорів із використанням різних шкіл тактики ведення переговорів. 6. Знання процедури підготовки, укладення та виконання зовнішньоекономічних угод, структури, змісту, типових форм зовнішньоторговельної документації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз ч.1, математичний аналіз ч.2, інформатика
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна “Теорія ймовірностей та математична статистика” складається з розділів “Теорія ймовірностей” та “Математична статистика”. У розділі “Теорія ймовірностей ” розглядаються наступні теми: “Вступ до ймовірності. Класичне означення ймовірності”, “Основні теореми теорії ймовірностей”, “Схема Бернуллі”, “Випадкові величини”, “Закони розподілу випадкових величин. Системи випадкових величин” Розділ “Математична статистика” складається з тем: “Основні поняття математичної статистики”, “Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу”, “Статистична перевірка гіпотез”, ”Елементи теорії регресії”, “Елементи дисперсійного аналізу”.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт у віртуальному навчальному середовищі, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт. Поточний контроль - 30 балів; Екзаменаційний контроль - 70 балів; Разом за дисципліну - 100 балів.
Рекомендована література: 1. Теорія ймовірностей. Завдання до РГР.- Львів, ЛПІ, 1994. 2. Теорія ймовірностей та математична статистика ( для студентів дистанційної форми навчання ).- Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2003. 3. Теорія ймовірностей (для студентів економічних спеціальностей).- Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2009. 4. Математична статистика. Методичні вказівки та індивідуальні завдання.- Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2015. 5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: “Высшая школа”, 2000. 6. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей.-К.: “Вища школа”, 1994. 7. Гмурман В. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.- М.: “Высшая школа”, 1999. 8. Дрогомирецька Х.Т. та інші. Теорія ймовірностей та математична статистика.- Львів, вид-во НУ “ЛП”, 2012. 9. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Олексів І.Я. та інші. Збірник задач з теорії ймовірностей.- Львів, вид-во НУ “ЛП”, 2001.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).