Комп'ютерна графіка

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: доцент Левус Євгенія Василівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: • знання растрового, векторного, фрактального методів візуального представлення інформації; • знання комп’ютерних моделей кольорів; • знання математичних основи генерації рухомих зображень комп’ютерної графіки; • вміння реалізувати алгоритми комп’ютерної графіки засобами розробки програм.
Завдання: К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. К15. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем. К20. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення. К22. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя. К26. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення. К28. Здатність демонструвати розуміння наукових та математичних принципів, що лежать в основі інформаційних технологій.
Результати навчання: ПР08. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс. ПР13. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань. ПР15. Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення. ПР17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Алгоритми і структури даних Об’єктно-орієнтоване програмування Лінійна алгебра і геометрія Чисельні методи
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна належить до обов'язкових циклу професійної підготовки, вивчається у п'ятому семестрі. Передбачає вивчення і програмування базових алгоритмів комп’ютерної графіки: побудови 2-вимірних зображень, фрактальних структур, перетворення колірних просторів, синтез рухомих зображень на основі афінних перетворень та елементів графічного інтерфейсу користувача. Лабораторні роботи виконуються з використанням технологій програмування на вибір студента і завершуються захистом цілісного проекту. Також на вибір студента лабораторний практикум виконується індивідуально чи командою.
Опис: Інформаційні моделі зображень: растровий, векторний, фрактальний способи опису зображень. Їх недоліки та переваги. Основні формати файлів та програмні системи і растрової, векторної, фрактальної графіки. Приклади фракталів та їх застосування у комп’ютерній графіці. Комп’ютерні моделі кольорів. Математичні основи синтезу рухомих зображень. Афінні перетворення. Матричне представлення комбінації перетворень. Моделі опису 3d-об’єктів в задачах КГ: векторна полігональна модель, аналітична, сіткова, воксельна модель.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль включає захист 4 лабораторних робіт з усним опитуванням та письмовими звітами (5%*4=20 %) та письмовий тест (25%). Для захисту лабораторних з балами встановлюються крайні терміни. За межами крайніх термінів роботи оцінюються в 0 балів; • контрольний захід - екзамен: письмово-усна форма (50+5=55%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальні оцінки за лабораторні роботи виставляються при вчасному та успішному виконанні та захисту робіт: ? написання програм та демонстрація їх роботи для різних вхідних даних (технологія на вибір студента), ? відповіді на питання про роботу програми, ? модифікація програми (на вимогу викладача для підтвердження самостійності виконання роботи), ? відповіді на питання за темою роботи. Презентація цілісної програми (інтеграція компонент кожної лабораторної роботи) оцінюється згідно виконання усіх вимог, сформованих і розміщених у ВНС.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Василюк А. С. Компютерна графіка: навчальний посібник /Василюк А. С., Мельникова Н. І.- Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 308 с. 2. Пічугін М.Ф. Комп'ютерна графіка/ Пічугін М.Ф., Канкін І.О., Воротніков В.В. - Навчальний посібник К.: Центр учбової літератури, 2019. - 346 с. 3. Скиба О.П. Комп'ютерна графіка: конспект лекцій. - – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 88 с. 4. Блінова Т.О., Порєв В.М. Комп’ютерна графіка. – К.: Юніор, 2004. – 456 с. 5. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009 – 343 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).