Програмування в Інтернет

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.026
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: д.т.н., проф. Мельник Роман Андрійович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - - Знати основи методології WEB програмування для відображення та пересилання інформації в комп’ютерних мережах. - знати мови програмування клієнт-серверних застосувань (JAVASCRIPT, XHTML, PHP ). - уміти створювати динамічні WEB-сайти, опрацьовувати зв'язки між ними, - уміти застосовувати вивчені технології програмування для клієнтів та серверів, використання ресурсів WEB-серверів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Об’єктно-орієнтоване програмування, комп'ютерні мережі,
Короткий зміст навчальної програми: Принципи побудови мов розмітка XHTML ( HTML, XML) ,каскадні стилі форматування CSS, елементи технології AJAX, мови програмування PHP та засобів сучасних серверів баз даних для створення динамічних WEB-сайтів, керування доступом до WEB- та SQL-серверів та використання їх ресурсів. Програмні засоби Jquery, AngularJS
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування (50%), усне опитування – (20%)
Рекомендована література: • Мельник Р.А. Програмування Веб застосувань. Фронт-енд та бек-енд . – Львів: Львівська політехніка, 2018. – 220 с. • Мельник Р.А. Програмування Інтернет застосувань . – Львів: Львівська політехніка, 2017. – 220 с. • Мельник Р.А. Програмування для мереж на основі .NET технології. – Львів: Українські технології, 2009. – 200 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).