Філософія

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: к.філос.н., доц. Онищук О. В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Розвинути у студентів навички самостійного виявлення та розгляду світоглядних проблем життя, методологічних проблем пізнання та діяльності із залученням понятійного апарату філософії; пробудити у студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення. Одне із провідних завдань курсу полягає у роз’ясненні причин підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення міжособистісних стосунків у сучасному суспільстві.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: Ознайомити студентів із ідеями та оригінальними текстами видатних представників світової та української філософії; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасної філософії; сприяти засвоєнню студентами засобів філософського аналізу проблем людського життя та розвитку науки; продемонструвати глибоку спорідненість парадигм філософського мислення, наукової та художньої творчості. У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: основні етапи розвитку світової та вітчизняної філософії, провідну проблематику цих етапів та особливості інтелектуальних побудов світоглядних знань; знати видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх вихідні ідеї; знати провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватись в їх змісті; знати значення основних філософських термінів. вміти: співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; вміти порівнювати частково наукові та філософські знання певних проблем; вміти опрацьовувати філософські тексти; вміти аналізувати проблеми сучасного життя із використанням філософських понять та категорій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури. - Кореквізіт: соціологія.
Короткий зміст навчальної програми: Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною, Антична філософія, Філософія європейського середньовіччя та Відродження, Філософія Нового часу, Німецька класична філософія, Перехід від класичної філософії до некласичної, Сучасна некласична філософія, Історія української філософії, Проблема буття у філософії, Свідомість як філософська проблема, Пізнання: його структура та динаміка, Людина та її буття як предмет філософського осмислення, Філософія особистості, Філософія історії, Соціальна філософія, Культура і цивілізація
Опис: Розділ І: Вступ до курсу Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною Розділ ІІ: Провідні тенденції історичного становлення філософського мислення. Філософія Стародавнього світу Філософія європейського Середньовіччя та Відродження Філософія Нового часу Перехід від класичної філософії до некласичної Філософія ХХ ст. Сучасна західна філософія Розділ ІІІ: Історія філософії в контексті розвитку України Історія української філософії Розділ ІV: Фундаментальні проблеми філософії Проблема буття у філософії Свідомість як філософська проблема Пізнання: його структура та динаміка Людина та її буття як предмет філософського осмислення Соціальна філософія Культура і цивілізація Філософія науки і техніки
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести. - Підсумковий контроль (60%): іспит.
Критерії оцінювання результатів навчання: Параметри Відмітка відповіді Відмінно 88-100 балів Добре 71-87 балів Задовільно 50-70 балів Незадовільно 26-49 балів Незадовільно 0-25 балів 1 2 3 4 5 6 Володіння понятійним апаратом та категоріями Основні поняття і категорії засвоєні Поняття засвоєні, але в деяких випадках неточно Поняття та категорії засвоєні неточно Основні поняття та категорії не освоєні Основні поняття та категорії не освоєні Знання наукового фактичного матеріалу Вільне володіння небхідним науковим матеріалом У викладі матеріалу визначаються неточності У викладі матеріалу визначаються неточності і не беруться фактичні дані Не володіння фактичним матеріалом Не володіння фактичним матеріалом Вміння проводити аналіз і узагальнення Самостійно проводиться науковий аналіз фактичного матеріалу Самостійне проведення наукового аналізу фактичного матеріалу, але допускаються неточності і непослідовність Переказ навчального матеріалу з елементами аналізу Переказ навчального матеріалу без проведення аналізу Переказ навчального матеріалу без проведення аналізу з неточностями Знання навчальної літератури з курсу Вільне володіння матеріалами підручника та основної літератури Вільне володіння матеріалами підручника та знання основної літератури Знання матеріалів підручника та знання основної літератури Знання матеріалів підручника, але незнання основної літератури Незнання матеріалів підручника, незнання основної літератури Повнота володіння курсом Вільне володіння матеріалами курсу, відповіді на всі питання Вільне володіння матеріалами курсу, недоліки в обґрунтуванні відповідей Володіння матеріалами курсу, недоліки в обґрунтованості відповідей Слабке володіння матеріалами курсу, немає обґрунтованих відповідей Слабке володіння матеріалами курсу, відсутність обґрунтованих відповідей
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль Разом за дисципліну Усне опитування на семінарських заняттях – 25 балів Тести – 5 балів Виконання індивідуальних домашніх завдань – 10 балів Разом за ПК - 40 Письмова компонента 60 Іспит 100 1. 5 балів студенти отримують за повне розкриття змісту поставлених питань, проявляючи при цьому вміння оперувати навчальним матеріалом та підкріплювати його доречними прикладами; 2. 4 бали студенти отримують за правильний виклад не всіх, але основних положень чи питань теми та вміння логічно їх пов’язувати; 3. 3 бали студенти отримують за неповну, але правильну відповідь на поставлені запитання, маючи певні проблеми в засвоєнні навчального матеріалу та прояляючи непевність у наведенні конкретних прикладів або пояснень; 4. 3 бали студенти можуть отримати також за доречне та вдале доповнення відповідей інших студентів або за правильне вирішення проблемних питань та завдань; 5. 2 бали студенти отримують за правильне доповнення виступів інших студентів на семінарі та за вдалі запитання та репліки, що дозволяють краще розуміти обговорювані питання; 6. 1 бал студенти можуть отримати за пояснення змісту певних термінів, за знання основних концепцій філософії, основних понять чи визначень в темі, яка розглядається; 7. 0 балів студенти отримують, якщо не можуть дати жодної відповіді на поставлене запитання.
Рекомендована література: 1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Львів, 2008. 2. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. – К., 2000. 3. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 2001. 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. – К., 1998. 5. Татаркевич Вл. Історія філософії. – Т.1-3. – Львів, 1998-1999. 6. Чижевський Дм. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1991.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).