Конструювання програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.032
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Сердюк П.В.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: - особливості конструювання різних архітектур програмного забезпечення; - парадигми мов програмування, основи теорії компіляторів; - можливості мови програмування C# та окремих її вбудованих бібліотек, зокрема, допоміжних бібліотек для створення клієнтських web-додатків; - сучасні тенденції у області конструювання програмного забезпечення. Підготовлений фахівець повинен вміти: - застосовувати на практиці елементи конструювання програмного забезпечення: для розроблення різного виду додатків використовуючи .Net технології; - розробляти програмні модулі для роботи з базами даних, бізнес логікою, клієнтськими додатками у середовищі Visual Studio.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Об’єктно-орієнтоване програмування Кореквізити: Аналіз вимог до програмного забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Вступ у мову програмування C#. Масиви та колекції у С#. Шаблони Generic. Делегати та події. Мова інтегрованих запитів LINQ.Доступ до баз даних, та конвертування реляційного представлення у об’єктне. Розробка застосувань із використанням технології WPF.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 45 % (Лабораторні заняття) Екзаменаційний контроль - 55 % (Письмова та усна компонента)
Рекомендована література: 1. Трей Нэш. C# 2008. Ускоренный курс для профессионалов.- Издательский дом “Вильямс”, 2008. 2. А. В. Фролов, Г. В. Фролов. Язык C# -самоучитель - Издательство “Диалог-МИФИ”, Москва, 2003. 3. Эндрю Троелсен. C# и платформа .Net – Издательство “Питер”, 2004. 4. Герберт Шилдт. C# Учебный Курс. – Издательство “Питер”, 2003. 5. Paolo Pialors, Marco Russo. Introducing Micrisoft LINQ. – Microsoft Press, 2007. 6. Peter DeBetta. Introducing SQL Server 2008. – Microsoft Press, 2008. 7. Daniel Solis. Illustrated C# 2008.- Apress, 2008.