Основи електроніки

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.01.E.047
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Фечан Андрій Вассильович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення студентів із будовою, основними фізичними принципами дії та практичним використанням електронних приладів і пристроїв, складених на їх основі.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральних: Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності, пов’язаної зі всіма аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі в експлуатацію. загальних: К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Фахові компетентності професійного спрямування: 1.4. Розуміння принципів цифрового опрацювання сигналів, знання основних елементів електронних пристроїв і вміння вибирати доцільну компонентну базу вбудованої системи в рамках заданих апаратних обмежень.
Результати навчання: ПРП1.1. Знати принципи побудови, елементну базу та основні комунікаційні інтерфейси і мережеві протоколи, що застосовуються у вбудованих системах і вміти використовувати їх для створення спеціалізованого програмного забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попереднінавчальні дисципліни Архітектура комп’ютера Супутні і наступні навчальні дисципліни Основи програмування вбудованих систем Цифрове опрацювання сигналів
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення основ електроніки, основних фізичних принципів функціонування та властивостей елементів та систем електронної техніки. Лекції дисципліни включають матеріал про основні елементи (лінійні та нелінійні) електронних схем та принципи функціонування та побудови базових електронних схем.
Опис: Фізичні основи електроніки. Електричні кола в електроніці. Електровакуумні прилади. Напівпровідникові прилади. Біполярні транзистори. Польові транзистори. Тиристори. Підсилювачі електричних сигналів. Генератори електричних коливань. Логічні операції та елементи Тригери. Аналого-цифрові перетворювачі. Цифрово-аналогові перетворювачі. Функціональна мікроелектроніка як етап розвитку мікроелектроніки. Функціональні пристрої на основі приладів із зарядовим зв’язком. Основні поняття квантової електроніки.
Методи та критерії оцінювання: 1. Контрольні заходи на практичних заняттях. 2. Усне опитування на практичних заняттях. 3. Тести. 4. Захист лабораторних робіт. 5. Екзаменаційний контроль (письмова компонента, усна компонента).
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль включає захист 7 лабораторних робіт з усним опитуванням та письмовими звітами (5%*7=35 %) та письмовий тест (25%). Для захисту лабораторних з балами встановлюються крайні терміни. За межами крайніх термінів максимальний бал зменшується на 10% кожні 2 тижні • контрольний захід - екзамен: письмово-усна форма (40+10=50%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Борисов О. В., Якименко Ю. І. Твердотільна електроніка:підручник/за ред. Ю. І. Якименка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" .-Київ:НТУУ "КПІ",2015 .-484 с 2. Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка:підручник/М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти, Укр. акад. друкарства .-Львів:Афіша,2001 .-424 с. 3. Буняк А. Електроніка та мікросхемотехніка:навч. посіб. для втузів за проф. спрямуванням 6.0925 "Автоматизація та комп'ютер.-інтегр. технології" і спорідн. спец./Терноп. держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя .-Київ ; Тернопіль:ТДТУ,2001 .-382 с. 4. Васильцов І. В., Вибойщик О. М., Желяк Р. І., Капустій Б. О., Мандзій Б. А. Збірник задач з дисципліни "Аналогова і цифрова електроніка":навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти/за ред. Б. А. Мандзія ; Держ. ун-т "Львів. політехніка" .-Л.:Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка",1996 .-84 с. 5. Дудикевич В. Б., Кеньо Г. В., Петрович І. В. Електроніка та мікросхемотехніка:навч. посіб./М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання,Ч. 2:Аналогова схемотехніка .-Львів:Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка",2010 .-224 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).