Бази даних

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.031
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: доцент Павич Наталія Ярославівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: • ознайомлення з поняттями і методами роботи баз даних, існуючими моделями бази даних; • вивчення принципів організації, проектування та супроводу реляційних баз даних, • вивчення мови структурованих запитів SQL
Завдання: К14.Зздатність приймати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування К15: Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем К19: Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних
Результати навчання: ПР07. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення ПР12. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення ПР13. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань ПР15. Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення ПР17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення ПР18. Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • попередня: Алгоритми та структури даних • наступні: Бази даних (Курсова робота), Сховища даних, Адміністрування баз даних, Видобування та опрацювання даних
Короткий зміст навчальної програми: Роль і місце баз даних в інформаційних системах; архітектура баз даних, класифікація моделей даних, реляційна модель даних, мова SQL, індекси, транзакції, тригери, технології доступу до баз даних.
Опис: 1. Системи баз даних: основні поняття, архітектура, моделі даних 2. Реляційна модель даних 3. Основи мови SQL 4. Логічне проектування реляційних баз даних 5. Індекси та оптимізація запитів до бази даних 6. Бізнес-середовища систем баз даних та нереляційні бази даних
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усне опитування та звіти з 11 лабораторних робіт (45%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (50+5=55%)
Критерії оцінювання результатів навчання: • Максимальна кількість балів за усі лабораторні роботи - 45, зокрема №1 (Інсталяція SQL сервера) - 1 бал №2 (Побудова бази даних) - 7 балів №3 (Мова DML: Insert, Update, Delete)- 3 бали №4 (Однотабличні запити) - 3 бали №5 (Багатотабличні запити) - 3 бали №6 (Алгоритмічні конструкції в SQL) - 4 бали №7 (Views) - 4 бали №8 (Транзакції) - 7 балів №9 (Оптимізація запитів) - 7 балів №10 (Процедури, функції) - 3 бали №11 (Робота з XML, JSON) - 3 бали Для кожної лабораторної роботи встановлюються терміни здачі. Бали за лабораторні роботи виставляють згідно календарного графіку та успішного захисту. Захист вважають успішним (максимально можлива кількість балів згідно графіку), якщо студент продемонстрував виконання лабораторної відповідно до свого завдання, правильно оформив звіт, захистив його та дав правильні відповіді на усні запитання, зміг внести корективи у лабораторну на прохання викладача. Сумарний бал за поточний контроль виставляють до початку сесії. Студент, який виконав менше 50% робіт поточного контролю, вважається неатестованим. • Максимальна кількість балів за іспит – 55: - письмова робота/тест – 50 балів - усне опитування – 5 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Chris J. Date. Introduction to Database Systems, 8th Edition. – Pearson, 2017. – 1040 pages. 2. Itzik Ben-Gan. T-SQL Fundamentals (Developer Reference), 3rd Edition. – Microsoft Press, 2016. – 464 pages. 3. Dusan Petkovic. Microsoft SQL Server 2019: A Beginner's Guide, 7th Edition – McGraw Hill, 2020. – 864 pages.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).