Бази даних (курсова робота)

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.036
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Павич Наталія Ярославівна, Цимбалюк Тетяна Михайлівна, Майхер Вікторія Юріївна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: • вміти проектувати концептуальну модель (ER-model) інформаційної системи CASE-засобами; • вміти перетворювати концептуальну модель у логічну схему бази даних; • розробити програмний застосунок для роботи з базою даних.
Завдання: К02. Здатність застосовувати знання у практичних cитуаціях К14.Здатність приймати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування К15: Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем К19: Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних
Результати навчання: ПР07. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення ПР12. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення ПР13. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань ПР15. Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення ПР17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення ПР18. Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних ПР19. Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • попередні: Бази даних, Конструювання програмного забезпечення,
Короткий зміст навчальної програми: Методології проектування та розробки баз даних, технології доступу до баз даних, методи та засоби розробки програмних застосунків для баз даних.
Опис: 1. Побудова концептуальної моделі (ER-model) інформаційної системи 2. Проектування бази 3. Розробка застосунку до бази даних
Методи та критерії оцінювання: Курсова робота виконується студентом самостійно з допомогою консультацій викладача. Оцінка з курсової роботи складаєтся з оцінки за практичне виконання завдання і його презентацію (60%) і оцінювання пояснювальної записки (40%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінка (максимум 100 балів) з курсової роботи складається з таких частин: 1) практичне виконання і його презентація - 60 балів, зокрема: • коректність схеми і наповнення бази даних - 20 балів; • функціонал системи - 20 балів; • інтерфейс (якість, зручність) - 20 балів; 2) пояснювальна записка - 40 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Литвин В.В., Шаховська Н.Б. Проектування інформаційних систем. Навчальний посібник. – В-во: «Магнолія 2006», 2021 2. Jan L. Harrington, Relational Database Design and Implementation. - Amazon. 2016 3. Louis Davidson, Pro SQL Server Relational Database Design and Implementation: Best Practices for Scalability and Performance. - Amazon. 2020 4. Blair Reeves, Building Products for the Enterprise: Product Management in Enterprise Software, 1st Edition. - Amazon. 2018
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).