Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.035
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: д-р.техн.наук, професор Нагурський Олег Антонович канд.техн.наук, доцент Литвиняк Оксана Ярославівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – надання студентам знань, умінь і компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку й усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях, а також надання студентам знань про загальні закономірності виникнення та розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивостей і їх можливого впливу на життя та здоров'я людини.
Завдання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. ЗК 09. Прагнення до збереження навколишнього середовища Фахові компетентності: ФК 9. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.
Результати навчання: Результати навчання: РН1. ПР 03. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення. РН2. ПР 04. Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення. РН3. ПР 06. Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення програмного забезпечення. Методи навчання і викладання: Лекційні, лабораторні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль – засвоєння теоретичного матеріалу, виконання розрахунково-графічної роботи, індивідуальних практичних завдань і лабораторних робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи електроніки Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» це комплексна дисципліна, яка надає студентові теоретичні знання та практичні вміння із правових й організаційних основ охорони праці, організації охорони праці на підприємстві, небезпек і теорії ризику, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, захисту від техногенних загроз, а також активної позиції з практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої та невиробничої діяльності.
Опис: Правові й організаційні основи охорони праці та безпеки життєдіяльності Організація охорони праці на підприємстві Гігієна праці та виробнича санітарія Небезпеки та теорія ризику Техніка безпеки Пожежна безпека Техногенні небезпеки
Методи та критерії оцінювання: Опис методів оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль: 1. Засвоєння теоретичного матеріалу – тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище», усне опитування. 2. Виконання індивідуальних практичних завдань. 3. Виконання лабораторних робіт. 4. Виконання розрахунково-графічної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти: 1. Засвоєння теоретичного матеріалу – 50 балів 2. Виконання індивідуальних практичних завдань – 20 балів 3. Виконання лабораторних робіт – 15 балів 4. Виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) – 15 балів Разом за дисципліну – 100 балів Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 1. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх індивідуальних практичних завдань становить 20 балів. Звіти із правильно виконаних практичних завдань повинні містити: назву та мету практичної роботи, перелік вихідних даних (завдання), опис використовуваної методики з відповідними поясненнями, розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки та їх тлумачення за отриманими результатами. 2. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх лабораторних робіт становить 15 балів. Звіти із правильно виконаних лабораторних робіт повинні містити: назву та мету лабораторної роботи, короткі теоретичні відомості, порядок виконання лабораторної роботи, необхідні таблиці для занесення вимірів лабораторної роботи, необхідні розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки та їх тлумачення за отриманими результатами. 3. Максимальна кількість балів за засвоєння теоретичного матеріалу становить 50 балів. Для отримання вказаної кількості балів студент повинен пройти тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище» (див. п.1 «Навчально-методичне забезпечення»). Тестування складається із питань різного типу – «множинний вибір» та «правильно-неправильно». Час виконання тестування є обмежений. 4. Максимальна кількість за виконання розрахунково-графічної роботи становить 15 балів. Правильно виконана розрахунково-графічна робота (контрольна робота) повинна містити: мету роботи, перелік вихідних даних (завдання), опис використовуваної методики з відповідними поясненнями, розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки та їх тлумачення за отриманими результатами. 5. Розрахунково-графічну роботу студент повинен здати лекторові на перевірку за тиждень до початку семестрового контролю. 6. Студент отримує оцінку за дисципліну шляхом сумування його результатів за виконання розрахунково-графічної роботи, засвоєння теоретичного матеріалу, виконання індивідуальних практичних завдань, виконання лабораторних робіт.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4157 2. Литвиняк О.Я. Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»). 3. Литвиняк О.Я. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»). 4. Литвиняк О.Я. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»). 5. Литвиняк О.Я. Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»). Рекомендована література Базова 1. Почапська І. Я., Литвиняк О.Я. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності: навч. посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Видавництво «Левада», 2021. – 326 c. 2. Почапська І.Я., Литвиняк О.Я. Практикум з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» : навч. посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Видавництво «Левада», 2018. – 240с. 3. Вахонєва Т. Основи охорони праці в Україні: навч. посібник / Т. Вахонєва. – Видавництво «Дакор», 2019. – 508 c. 4. Запорожець О.І. Основи охорони праці: навч. посібник / О. І. Запорожець. – ЦУЛ, 2019. – 264 с. 5. Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. «Безпека життєдіяльності»: навч. посібник / Т.Є Стиценко, Г.В. Пронюк, Н.М. Сердюк, І.І. Хондак. – Харкiв: ХНУРЕ, 2018. – 336 с. Допоміжна 1. НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці. 2. Закон України «Про охорону праці». 3. Управління охороною праці: Навч. посібник. / Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І., Ткачук К.К., Полукаров Ю.О., Стасюк В.М. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 288 с. 4. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Інформаційні ресурси 1. Нормативно-правова база з охорони праці http://dnaop.com/ 2. Нормативні документи з охорони праці http://online.budstandart.com/ua/ 3. Державна служба з питань праці http://dsp.gov.ua/ 4. Державна служба України з надзвичайних ситуацій https://dsns.gov.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).