Системне адміністрування

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.M.043
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Фечан Андрій Васильович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета викладання дисципліни – дати насамперед практичні вміння та навички з налаштування та оптимізації роботи найбільш популярних операційних систем родини Microsoft Windows та Linux, а також із забезпечення цілісності та конфіденційності інформації при роботі на комп’ютері.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Інтегральна: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. Загальних: К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Фахових: К18. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).
Результати навчання: ПР18. Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних. ПР21. Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і цілісності даних відповідно до розв’язуваних прикладних завдань та створюваних програмних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Операційні системи Організація комп’ютерних мереж Супутні і наступні навчальні дисципліни Безпека програм та даних
Короткий зміст навчальної програми: «Основи системного адміністрування» – навчальний курс, який належить до варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення. Комп'ютер є основним робочим інструментом як програміста, так і будь-якого фахівця в ІТ-галузі. Для того, щоб комп'ютер функціонував так, як від нього очікується, слід правильно встановити і налаштувати операційну систему. Мета цієї дисципліни – дати насамперед практичні знання та навички з налаштування та оптимізації роботи найбільш популярних операційних систем та забезпечення безпеки інформації при роботі на комп’ютері.
Опис: Інструментарій управління в ОС Windows 7/10. Засоби автоматизації задач адміністрування. Файлові системи та диски. Управління користувачами і групами. Засоби моніторингу і оптимізації. Аудит локальної системи. Служби друку в ОС Windows. Резервне копіювання інформації та відновлення системи. Групові політики. Аналіз та налаштування безпеки. Засоби віддаленого адміністрування Windows. Основи адміністрування ОС Linux.
Методи та критерії оцінювання: 1. Контрольні заходи на практичних заняттях. 2. Усне опитування на практичних заняттях. 3. Тести. 4. Захист лабораторних робіт. 5. Екзаменаційний контроль (письмова компонента, усна компонента).
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль включає захист 6 лабораторних робіт з усним опитуванням та письмовими звітами (5%*6=30 %) та письмовий тест (20%). Для захисту лабораторних з балами встановлюються крайні терміни. За межами крайніх термінів максимальний бал зменшується на 10% кожні 2 тижні • контрольний захід - екзамен: письмово-усна форма (40+10=50%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Яковина В.С., Федасюк Д.В. Основи безпеки комп'ютерних мереж: навчальний посібник / за ред. Д.В. Федасюка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л.: НВФ "Укр. технології", 2008. – 396 с. 2. Левченко Л.О., Глива В.А., Адміністрування операційних систем,- КПІ ім. Ігоря Сікорського,- Київ,- 2018,- 51с. (https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22405/1/Adminsstruvannia_O_S.pdf ) 3. Демида Б.А., Обельовська К.М., Яковина В.С. Основи адміністрування LAN у середовищі MS Windows : навч. посіб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 488 с. 4. Байдачний С., Остапчук М. Windows 10 для C# розробників:[посіб. для програмістів і студентів, які бажають розробляти сучасні програми для популяр. операц. системи Windows 10].Кн. 2 .-Київ:ІТ-книга,2016 .-300 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).